ѣ

cms4site™ система построения сайтов и управления контентом 3.6.2
 
Дореволюционная орфография . FAQ/Статьи . Позор! . Рыбинск . Письмо . Поддержать проект
1
   

Словарь дореволюціонной орѳографіи съ удареніями. 1914 годъ.

Дореволюціонная (дореформенная, царская, старая) орѳографія была отмѣнена въ Россіи въ 1917–1918 годахъ.

Въ любомъ мѣстѣ слова (въ поискѣ не менѣе 3-хъ буквъ).
Если всё выключено, то въ поискѣ не менѣе 2-хъ буквъ.

Въ концѣ слова (въ поискѣ не менѣе 3-хъ буквъ).
  ?Вопросы,
замѣченныя опечатки,
предложенія.
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
    Ф (652)  фа фе фи фл фо фр фт фу фь  
фа ФаберФа'беръ^
 ФабержеФаберже' (россі'йскій ювели'ръ) 
 ФабианФабіа'нъ 
 ФабииФа'біи 
 фаблиофа'бліо (небольші'е юмористи'ческіе разска'зы, получи'вшіе разви'тіе въ сре'дніе вѣка' на сѣ'верѣ Фра'нціи) 
 фабренныйфа'бренный, фа'бреніе (черне'ніе усо'въ и бороды') 
 фабрикафа'брика, на фа'брикѣ 
 фабрикантфабрика'нтъ 
 фабрикацияфабрика'ція 
 фабулафа'була 
 ФавмасийѲавма'сій 
 ФаворѲаво'ръ 
 фаворитфавори'тъ, о фавори'тѣ 
 ФагеФаге' 
 фаготфаго'тъ, на фаго'тѣ 
 фагофобияфагофо'бія 
 ФаддейѲадде'й (не Ѳаде'й! и не Фаде'й!), но Фадѣ'евъ, Фараде'й 
 ФадеевФадѣ'евъ, но Ѳадде'й, Фараде'й 
 ФаенцаФае'нца 
 фазанфаза'нъ 
 фазанёнокфазанёнокъ 
 ФаидаѲаи'да 
 ФаинаѲаи'на и Фаи'на 
 ФаисаѲаи'са 
 факелфа'келъ 
 факирфаки'ръ 
 факсимилефаксимиле'о'чное воспроизведе'ніе по'дписи, ру'кописи и т.п.) 
 фактфа'ктъ, объ э'томъ фа'ктѣ, въ фа'ктѣ 
 фактическифакти'чески 
 фактическиефакти'ческіе (м. р.), факти'ческія (ж. р. и ср. р.) 
 фактическийфакти'ческій, факти'ческаго 
 фактическоефакти'ческое 
 факторфа'кторъ, о фа'кторѣ 
 факториалфакторіа'лъ 
 факторияфакто'рія (торго'вый посёлокъ, конто'ра, осно'ванная европе'йцами въ некульту'рной странѣ') 
 фактурафакту'ра 
 факультетфакульте'тъ, на факульте'тѣ 
 факцияфа'кція (за'говоръ, крамо'ла, па'ртія загово'рщиковъ) 
 ФалѲалъ 
 ФалалейѲалале'й 
 фалангафала'нга 
 фаланстерфалансте'ръ (по соціалисти'ческой систе'мѣ Фурье' — собра'ніе жили'щъ и обще'ственныхъ зда'ній отдѣ'льной фала'нги и'ли общи'ны) 
 ФалассийѲала'ссій 
 фалдафа'лда, фа'лды (удлинённые за'дніе концы' фра'ка и'ли мунди'ра) 
 фалеристикафалери'стика 
 фалернскоефале'рнское (со'ртъ вина' у ри'млянъ) 
 ФалесѲа'лесъ 
 фаллическийфалли'ческій 
 фаллопиевыфалло'піевы (тру'бы — часть же'нскаго полово'го о'ргана) 
 фаллосфа'ллосъ, фа'ллусъ (изображе'ніе мужско'го дѣторо'днаго чле'на, носи'мое въ торже'ственныхъ проце'ссіяхъ у дре'внихъ инду'совъ, египтя'нъ, ри'млянъ и др., какъ си'мволъ плодотво'рнаго нача'ла въ приро'дѣ) 
 фалрепфалре'пъ 
 ФальериФалье'ри 
 ФалькеФальке' 
 фальконерфальконе'ръ (соко'льничій, соколи'ный охо'тникъ) 
 фальконетфальконе'тъ (малокали'берная пу'шка XVI и XVII вѣко'въ) 
 фальсификацияфальсифика'ція (поддѣ'лка) 
 фальцеватьфальцева'ть, фальцова'ть (у переплётчиковъ, скла'дываніе печа'тныхъ листо'въ по форма'ту и поря'дку страни'цъ) 
 фальцетфальце'тъ (иску'сственныя высо'кія но'ты, кото'рыя пѣве'цъ берётъ го'рломъ) 
 фальшкильфалшки'ль 
 фальшфейерфалшфе'йеръ (бума'жныя, наби'тыя горю'чимъ соста'вомъ тру'бки, зажига'емыя на корабля'хъ въ ви'дѣ сигна'ловъ) 
 фальшьфа'льшь, фальши'вое 
 ФамарьѲама'рь 
 фамилияфами'лія, фами'ліей 
 фамильногофами'льнаго 
 фамильноефами'льное 
 фамильныефами'льные (м. р.), фами'льныя (ж. р. и ср. р.) 
 фамильныйфами'льный, фами'льнаго 
 фамильярныйфамилья'рный (сли'шкомъ во'льный въ обраще'ніи), фамилья'рнаго 
 фанаберияфанабе'рія (спе'сь, надме'нность) 
 фанариотыфанаріо'ты 
 фанатизмфанати'змъ (слѣпо'е, пла'менное слѣ'дованіе убежде'ніямъ, ча'сто доходя'щее до изступле'нія), въ фанати'змѣ 
 фанатикфана'тикъ (человѣ'къ, заражённый фанати'змомъ), фана'тикъ, о фана'тикѣ, фана'тъ, о фана'тѣ 
 фанерафане'ра, фане'рка, на фане'рѣ 
 фанерованноефанеро'ванное, фанеро'ванный, фанеро'ваннаго 
 фанерованныефанеро'ванные (м. р.), фанеро'ванныя (ж. р. и ср. р.) 
 фантфа'нтъ (штра'фъ, взима'емый въ шу'тку съ игра'ющаго за сдѣ'ланную имъ оши'бку про'тивъ пра'вилъ игры') 
 фантазёрфантазёръ (человѣ'къ, стро'ющій несбы'точные пла'ны), о фантазёрѣ 
 фантазийныефанта'зійные (м. р.), фанта'зійныя (ж. р. и ср. р.) 
 фантазияфанта'зія, фанта'зіей, фанта'зійное, фанта'зійный, фанта'зійнаго 
 фантасмагорияфантасмаго'рія 
 фантастическийфантасти'ческій 
 фанфаронфанфаро'нъ (хвасту'нъ) 
 ФарадейФараде'й 
 фараонфарао'нъ, о фарао'нѣ 
 фараоновскийфарао'новскій, фарао'новскіе поря'дки, фарао'новское правле'ніе 
 фарватерфарва'теръ (путь, безопа'сный для свобо'днаго пла'ванія судо'въ) 
 ФарельФаре'ль 
 ФаренгейтФаренге'йтъ 
 ФарерскиеФаре'рскіе (острова') 
 фарисеифарисе'и (религіо'зно-полити'ческая се'кта дре'внихъ евре'евъ, отлича'вшаяся фанати'змомъ и лицемѣ'рнымъ исполне'ніемъ пра'вилъ нару'жнаго благоче'стія) 
 фарисейфарисе'й, о фарисе'ѣ, фарисе'емъ, фарисе'и, фарисе'ями 
 фармазонфармазо'нъ (искажённое назва'ніе франкъ-масо'новъ; така'я кли'чка дава'лась малообразо'ванными людьми' всѣ'мъ, кто заподо'зривался въ невѣ'ріи и вольноду'мствѣ) 
 фармакологияфармаколо'гія (нау'ка о дѣ'йствіяхъ лѣка'рственныхъ веще'ствъ на живо'й органи'змъ) 
 фармакопеяфармакопе'я (руково'дство для фармаце'втовъ, содержа'вшее въ себѣ' описа'ніе спо'собовъ приготовле'нія лѣка'рствъ, ихъ хране'нія, испыта'нія, распредѣле'нія) 
 фармацевтфармаце'втъ (спеціали'стъ по апте'чному дѣ'лу) 
 фармацевтикафармаце'втика, фарма'ція 
 фармацияфарма'ція, фармаце'втика 
 ФармуфийФарму'ѳій 
 ФарнезеФарне'зе 
 фарсфа'рсъ (малоправдоподо'бная шу'тка) 
 фарсёрфарсёръ (заба'вникъ, шутни'къ, весельча'къ, грима'сникъ) 
 фартукфа'ртукъ, въ фа'ртукѣ 
 фарфорфарфо'ръ 
 фарфоровоефарфо'ровое, фарфо'роваго 
 фарфоровыефарфо'ровые (м. р.), фарфо'ровыя (ж. р. и ср. р.) 
 фаршфаршъ (ме'лко нару'бленное мя'со для начи'нки), въ фа'ршѣ 
 фасадфаса'дъ, на фаса'дѣ 
 фасеткафасе'тка, фаце'тка 
 фасольфасо'ль 
 фасонфасо'нъ 
 фасцияфа'сція (соедини'тельная тка'нь, покрыва'ющая мы'шцы и другі'е о'рганы) 
 фатфа'тъ, о фа'тѣ 
 фатафата', въ фатѣ' 
 фатализмфатали'змъ (вѣ'ра въ неизбѣ'жныя, неустрани'мыя, роковы'я предопредѣле'нія судьбы') 
 фаталистфатали'стъ 
 ФатеевФатѣ'евъ 
 ФатежФа'тежъ 
 фатомфа'томъ (мѣ'ра въ 6 футъ, употребля'емая при измѣре'ніи глубины') 
 фатумфа'тумъ (судьба', рокъ) 
 фаунафа'уна 
 ФаустФа'устъ 
 фацетфаце'тъ, фасе'тъ (ско'шенная грань зерка'льнаго стекла'; пло'скость гра'ни драгоцѣ'нныхъ камне'й) 
 фашиныфаши'ны (свя'зки хво'роста, употребля'емыя для замоще'нія доро'ги по боло'тистымъ мѣста'мъ) 
 фаэтонфаэто'нъ (лёгкая коля'ска) 
 ФаэтонФаэто'нъ 
 фаянсфая'нсъ 
фе ФеагенѲеаге'нъ^
 ФеанаѲеа'на 
 ФебФе'бъ 
 ФевальФева'ль 
 ФевдаѲе'вда 
 февральфевра'ль, въ февралѣ', февра'льскій, второ'го февраля' мѣcяцы 
 ФевронияФевро'нія, Ховро'нья 
 ФеденькаѲе'денька 
 федеральныефедера'льные (м. р.), федера'льныя (ж. р. и ср. р.) 
 федеральныйфедера'льный, федера'льнаго, федера'льное 
 федеративнаяфедерати'вная 
 федерацияфедера'ція, федера'ціей (не федира'ція!) 
 ФедонФедо'нъ 
 ФёдорѲёдоръ и Ѳеодо'ръ, Ѳёдоровичъ 
 ФедораѲедо'ра и Ѳеодо'ра 
 ФёдоровѲёдоровъ Ѳёдоръ Ѳёдоровичъ, о Ѳёдорѣ Ѳёдоровичѣ Ѳёдоровѣ 
 ФедосеевѲедосѣ'евъ Ѳедосѣ'й Ѳедосѣ'евичъ 
 ФедосейѲедосѣ'й 
 ФедосийѲедо'сій, Ѳеодо'сій 
 ФедосьяѲедо'сья, Ѳеодо'сія, къ Ѳедо'сьѣ 
 ФедотѲедо'тъ и Ѳеодо'тъ 
 ФедотовѲедо'товъ 
 ФедотоваѲедо'това 
 ФедрФе'дръ 
 ФедраФе'дра 
 ФедулѲеду'лъ и Ѳеоду'лъ 
 ФедченкоФе'дченко и Ѳе'дченко 
 ФедькаѲе'дька, о Ѳе'дькѣ 
 ФедяѲе'дя, къ Ѳе'дѣ 
 феерическиефеери'ческіе (м. р.), феери'ческія (ж. р. и ср. р.) 
 феерическийфеери'ческій, феери'ческаго, феери'ческое 
 фееричныефеери'чные (м. р.), феери'чныя (ж. р. и ср. р.) 
 фееричныйфеери'чный, феери'чное, феери'чнаго, феери'чнѣе 
 феерияфее'рія (драмати'ческое представле'ніе, въ кото'ромъ гла'вную роль игра'ютъ постано'вка, декора'ціи и чуде'сныя превраще'нія) 
 феечкафе'ечка, о фе'ечкѣ 
 ФейдоФейдо' 
 ФейербахФейерба'хъ 
 фейерверкфейерве'ркъ (горю'чія снаряже'нія, зажига'емыя для иллюмина'цій), не феерве'ркъ! и не фейрве'ркъ! и не фейве'ркъ! и не феирве'ркъ! и не ферве'ркъ! 
 фекалиифека'ліи 
 ФёклаѲёкла 
 ФеклистѲекли'стъ, Ѳеокти'стъ 
 ФеликсФе'ликсъ 
 ФелинскийФели'нскій 
 ФелицатаФелица'та 
 ФелицитаФелици'та 
 ФелицитатаФелицита'та 
 феллахфелла'хъ, фелла'хи (въ Еги'птѣ и Ара'віи смѣ'шанное населе'ніе земледѣ'льцевъ, въ противополо'жность бедуи'намъ) 
 ФеллинФелли'нъ 
 ФелльеФеллье' 
 фелоньфело'нь (доро'жный дождево'й плащъ безъ рукаво'въ) 
 фелукафелу'ка, фелю'га 
 фельдмаршалфельдма'ршалъ (вы'сшій вое'нный чинъ въ ру'сской а'рміи) 
 фельдфебельфельдфе'бель (вы'сшій у'нтеръ-офице'рскій чинъ въ ро'тѣ) 
 фельдшерфе'льдшеръ и фе'ршелъ 
 фельдъегерьфельдъе'герь (вое'нный курье'ръ, занима'ющійся разво'зкой э'кстренныхъ и секре'тныхъ бума'гъ) 
 фельетонфельето'нъ, въ фельето'нѣ 
 фелюгафелю'га, фелу'ка (испа'нское назва'ніе лёгкаго быстрохо'днаго па'руснаго и гребно'го су'дна) 
 ФемелийѲеме'лій 
 ФемидаѲеми'да 
 феминизмфемини'змъ 
 феминистыфемини'сты (убѣждённые защи'тники расшире'нія правъ же'нщины, гражда'нскихъ и полити'ческихъ, до уравне'нія ихъ во всёмъ съ мужчи'нами) 
 ФемистоклѲемисто'клъ 
 фенфенъ (для воло'съ) 
 фёнфёнъ (вѣ'теръ) 
 фенакитфенаки'тъ 
 фенёкфенёкъ 
 ФенелонФенело'нъ 
 ФениксФе'никсъ 
 фенологияфеноло'гія 
 феноменфено'менъ (явле'ніе), феноме'нъ (человѣ'къ) 
 феноменальноефеномена'льное 
 фенхельфе'нхель, съ фе'нхелемъ 
 феняфе'ня (воровско'й жарго'нъ), бо'тать по фе'нѣ, на фе'нѣ 
 ФеняФе'ня, къ Фе'нѣ, Фе'нечка 
 ФеогенѲеоге'нъ 
 ФеогнийѲео'гній 
 ФеогностѲеогно'стъ 
 феодфео'дъ 
 феодалфеода'лъ 
 феодализмфеодали'змъ, при феодали'змѣ 
 феодальныефеода'льные (м. р.), феода'льныя (ж. р. и ср. р.) 
 феодальныйфеода'льный, феода'льное, феода'льнаго 
 ФеодорѲеодо'ръ, Ѳёдоръ 
 ФеодораѲеодо'ра 
 ФеодоритѲеодори'тъ 
 ФеодосийѲеодо'сій, Ѳеодосе'й 
 ФеодосияѲеодо'сія (го'родъ) 
 ФеодосияѲеодо'сія, Ѳедо'сья (и'мя) 
 ФеодотѲеодо'тъ и Ѳедо'тъ 
 ФеодохѲеодо'хъ 
 ФеодулѲеоду'лъ и Ѳеду'лъ 
 ФеодулияѲеоду'лія 
 ФеокритѲеокри'тъ 
 ФеоктистѲеокти'стъ, Ѳекли'стъ 
 ФеоктистаѲеокти'ста 
 ФеоктистовѲеокти'стовъ 
 ФеонаѲео'на, Ѳео'нія 
 ФеониллаѲеони'лла 
 ФеопемптѲеопе'мптъ 
 ФеопистѲеопи'стъ 
 ФеопомпѲеопо'мпъ 
 ФеопрепийѲеопре'пій 
 феорииѳео'ріи 
 ФеостириктѲеостири'ктъ 
 ФеостихѲеости'хъ 
 ФеотекнѲеоте'кнъ 
 ФеотихѲеоти'хъ 
 ФеофанѲеофа'нъ 
 ФеофанияѲеофа'нія 
 ФеофилѲеофи'лъ 
 ФеофилаѲеофи'ла 
 ФеофилактѲеофила'ктъ 
 ФеофрастѲеофра'стъ 
 ФерапонтѲерапо'нтъ 
 ФербернФербе'рнъ 
 ФерганаФергана' 
 ФергюсонФергюсо'нъ 
 ФердинандФердина'ндъ 
 ферейнфере'йнъ (о'бщество, сою'зъ) 
 ферзьфе'рзь 
 ферзёмферзёмъ 
 ФермѲе'рмъ 
 фермафе'рма, на фе'рмѣ, фе'рмеръ 
 ФермаФерма'тъ 
 ферматаферма'та (музыка'льный те'рминъ, продле'ніе зву'ка) 
 ферментферме'нтъ 
 ферментацияфермента'ція 
 ферментёрферментёръ 
 фермерфе'рмеръ, о фе'рмерѣ 
 ФермопилыѲермопи'лы 
 ФерморФермо'ръ 
 фермуарфермуа'ръ (родъ ожере'лья) 
 ФернейФерне'й 
 феромонферомо'нъ 
 фероньеркаферонье'рка (да'мское украше'ніе на лбу въ ви'дѣ о'бруча съ драгоцѣ'ннымъ ка'мнемъ) 
 ФеррараФерра'ра 
 ФеррариФерра'ри 
 ФерриФе'рри 
 ФерручиФерру'чи 
 ФерситѲерси'тъ, Терси'тъ — инoск. зло'й хули'тель 
 фертФ — фе'ртъ — два'дцать пе'рвая бу'ква ру'сской а'збуки aлфaвитъ 
 фертикфе'ртикъ (фра'нтикъ, щёголь) 
 фертомфе'ртомъ (ходи'ть фе'ртомъ — подбоче'нясь, пы'житься, надува'ться, ва'жничать) 
 ФерфаксФерфа'ксъ 
 ферязьфе'рязь (стари'нная ру'сская ве'рхняя оде'жда безъ перехва'та и воротника', носи'лась мужчи'нами подъ кафта'номъ, а же'нщинами подъ лѣ'тникомъ) 
 фескафе'ска (у ту'рокъ, гре'ковъ и др. кру'глая, обыкнове'нно кра'снаго цвѣ'та, ша'почка съ чёрной ки'сточкой) 
 ФесписѲе'списъ 
 ФессалияѲесса'лія 
 ФессалоникиѲессало'ники 
 фестивальфестива'ль 
 фестонфесто'нъ 
 ФетФе'тъ (пра'вильно — Фётъ) 
 фетвафе'тва (пригово'ръ му'фтія) 
 ФетидаѲети'да 
 фетишфети'шъ (предме'тъ поклоне'нія у фетиши'стовъ — рѣка', де'рево, живо'тное, истука'нъ) 
 фетишизмфетиши'змъ (религіо'зное поклоне'ніе дикаре'й земны'мъ обыкнове'ннымъ предме'тамъ) 
 фетрфе'тръ (лу'чшій сортъ во'йлока) 
 фетыѳе'ты (въ дре'внихъ Афи'нахъ ме'лкіе аренда'торы) 
 фетюкѳетю'къ (рази'ня, простофи'ля, ро'хля), сло'во, оби'дное для мужчи'ны, происхо'дитъ отъ Ѳ — бу'квы, почита'емой нѣ'которыми неприли'чною (Гоголь) 
 фефёлафефёла (простофи'ля, рази'ня; то'лстая, неуклю'жая ба'ба) 
 феферфе'феръ и пфе'феръ (зада'ть фе'феру), отъ Pfeffer — пе'рецъ (нeм.) 
 ФехнерФе'хнеръ 
 фехтмейстерфехтме'йстеръ (учи'тель фехтова'нія) 
 фехтованиефехтова'ніе 
 ФецФе'цъ 
 ФеццанФецца'нъ 
 фешенебельныйфешене'бельный (утончённый, мо'дный) 
 феяфе'я, о фе'ѣ, фе'и 
фи фиакрфіа'кръ (наёмный экипа'жъ, изво'зчикъ)^
 фиалфіа'лъ 
 фиалкафіа'лка 
 ФиалковскийФіалко'вскій 
 фиаскофіа'ско (по'лная неуда'ча) 
 фибрафи'бра (волокно', жи'лка, не'рвъ) 
 фиванеѳива'не, ѳива'нцы 
 ФивыѲи'вы 
 фигафи'га 
 фиглярфигля'ръ (кривля'ка, скоморо'хъ, пая'цъ) 
 фигнёйфигнёй 
 ФигнерФи'гнеръ 
 фиговоефи'говое (де'рево, не фиго'вое! :) 
 фигурафигу'ра, по фигу'рѣ 
 ФигьеФигье' 
 ФидийФи'дій 
 ФиезолоФіезо'ло 
 ФиескиФіе'ски 
 фиестафіе'ста (традиціо'нный наро'дный пра'здникъ въ стра'нахъ Лати'нской Аме'рики и Испа'ніи) 
 фижмыфи'жмы (ю'бки на кито'выхъ уса'хъ, бы'вшія въ мо'дѣ въ XVII вѣ'кѣ) 
 физикафи'зика, въ фи'зикѣ 
 физикатфизика'тъ (враче'бная упра'ва) 
 физиологияфизіоло'гія 
 физиономияфизіоно'мія 
 физическийфизи'ческій, физи'ческаго 
 физияфизія (шyтл. физіоно'мія) 
 физкультурафизи'ческая культу'ра 
 фиксатуарфиксатуа'ръ (воскова'я пома'да, уде'рживающая въ извѣ'стномъ положе'ніи нама'занные е'ю во'лосы) 
 фиксацияфикса'ція 
 фиктивныйфикти'вный (мни'мый, ка'жущійся, не существу'ющій на са'момъ дѣ'лѣ) 
 фикцияфи'кція (вы'мыселъ) 
 ФилагрийФила'грій 
 ФиладельфияФиладе'льфія 
 филактерийфилакте'рій (подвя'зываемый ко лбу' евре'ями во вре'мя моли'твы ко'жаный коробо'къ съ перга'ментнымъ листо'мъ, на кото'ромъ напи'саны 10 за'повѣдей) 
 филалетыфилале'ты («друзья' и'стины», чле'ны масо'нской ло'жи) 
 филантропияфилантро'пія (благотвори'тельность) 
 ФиларетФиларе'тъ 
 филармоническийфилармони'ческій 
 филармонияфилармо'нія 
 филателияфилателі'я, филатели'стъ 
 филефиле'я'занная сѣ'ткою рабо'та; тѣ'сто, нарѣ'занное дли'нными и у'зкими куска'ми), но филе'й, филе'я (мя'со) 
 филейфиле'й, филе'я (мя'со), но филе'я'занная сѣ'ткою рабо'та; тѣ'сто, нарѣ'занное дли'нными и у'зкими куска'ми) 
 ФилемонФилемо'нъ 
 филёнкафилёнка (деревя'нный щи'тъ, кото'рый вставля'ется въ ра'му и укрѣпля'ется на шпо'нкахъ) 
 филёночныйфилёночный 
 филёнчатыйфилёнчатый 
 филёрфилёръ, филёра, о филёрѣ; мн. филера', филеро'въ (аге'нтъ та'йной поли'ціи, занима'ющійся слѣ'жкой) 
 филиалфиліа'лъ 
 филиацияфиліа'ція 
 филиграньфилегранъ (то'нкая худо'жественная рабо'та изъ золото'й, сере'бряной и мѣ'дной про'волоки) 
 ФилимонФилимо'нъ 
 филинфи'линъ, о фи'линѣ 
 ФилипийФили'пій 
 ФилиппФили'ппъ (не Филли'пъ!) 
 ФилиппенкоФили'ппенко 
 филиппикафили'ппика (назва'ніе горя'чихъ обличи'тельныхъ рѣче'й) 
 ФилиппиныФилиппи'ны, филиппи'нецъ, филиппи'нка 
 ФилипповФили'пповъ Фили'ппъ Фили'пповичъ, о Фили'пповѣ Фили'ппѣ Фили'пповичѣ 
 филипповецфили'пповецъ 
 ФилипповкиФили'пповки 
 ФилипповнаНаста'сья Фили'пповна 
 ФилипполисФили'пполисъ 
 филистерфили'стеръ (презри'тельное назва'ніе лица' съ ограни'ченнымъ міросозерца'ніемъ), не филистёръ! 
 филистимлянинфилисти'млянинъ, филисти'мляне, филисти'млянъ 
 филоксерафилоксе'ра 
 ФилоктетФилокте'тъ 
 филологическийфилологи'ческій 
 филологияфилоло'гія, фило'логъ 
 ФиломелаФиломе'ла 
 философфило'софъ, о фило'софѣ 
 философемафилософе'ма (филосо'фская систе'ма) 
 философияфилосо'фія 
 философскийфилосо'фскій, философи'ческій 
 ФилофейФилоѳе'й 
 фильдекосфильдеко'съ (то'нкій бума'жный бати'стъ) 
 фильдеперсфильдепе'рсъ 
 фильмкарти'на въ кинемато'графѣ (не фи'льма!) 
 фильтрфильтръ 
 ФиляФи'ля 
 фимиамѳиміамъ 
 фимозфимо'зъ, фимо'зисъ, при фимо'зѣ, парафимо'зъ 
 финалфина'лъ, въ фина'лѣ 
 финансыфина'нсы 
 финикийскийфиникі'йскій, финикі'йскаго 
 ФиникияФиникі'я, финикі'йцы 
 ФинистерФинисте'ръ 
 финифтьфини'фть 
 финишёрфинишёръ 
 ФинляндияФинля'ндія, Вели'кое кня'жество Финля'ндское 
 ФинляндскоеВели'кое кня'жество Финля'ндское, Вели'каго кня'жества Финля'ндскаго 
 ФинмаркенФинма'ркенъ 
 финскиефи'нскіе (м. р.), фи'нскія (ж. р. и ср. р.) 
 ФинскийФи'нскій (зали'въ) 
 финскоефи'нское, фи'нскаго 
 фиолетовыйфіоле'товый 
 ФионияФіо'нія 
 ФиоравентиФіораве'нти 
 фиордфіо'рдъ, фьо'рдъ (глубоко' вдаю'щіеся въ матери'къ у'зкіе зали'вы по берега'мъ Шве'ціи, Норве'гіи и Да'ніи) 
 фиоритурафіориту'ра (то же, что колорату'ра) 
 ФирвальдштетскоеФирвальдште'дтское (о'зеро) 
 фирмафи'рма, въ фи'рмеѣ 
 фирменногофи'рменнаго 
 фирменноефи'рменное 
 фирменныефи'рменные (м. р.), фи'рменныя (ж. р. и ср. р.) 
 фирменныйфи'рменный, фи'рменнаго 
 ФирсѲи'рсъ 
 фисгармонияфисгармо'нія 
 фисташкафиста'шка 
 фистулафи'стула (мед.), фистула' (муз.) 
 фитаѲ — ѳита' — три'дцать четвёртая бу'ква ру'сской а'збуки aлфaвитъ 
 фитилёкфитилёкъ 
 фитинафити'на (бѣда', грѣхъ, просту'покъ) 
 ФиумеФіу'ме 
 ФихтеФи'хте 
 ФихтельгебиргеФихтельгеби'рге 
 ФицджеральдФицджера'льдъ 
 ФишерФи'шеръ 
фл ФлавианФлавіа'нъ^
 ФлавийФла'вій 
 флагфла'гъ 
 флагманфла'гманъ (лицо', имѣ'ющее пра'во подня'ть на су'днѣ сво'й фла'гъ) 
 флажолетфлажоле'тъ (ма'ленькій гобо'й въ объёмѣ дву'хъ окта'въ) 
 флаконфлако'нъ 
 фламингофлами'нго 
 флангфла'нгъ, на фла'нгѣ, фла'нговый 
 ФландрияФла'ндрія 
 фланельфлане'ль (шерстяна'я ткань, пряма'я и'ли ки'перная, ма'ло ва'ленная, ворсо'ванная) 
 фланёрфланёръ (человѣ'къ, гуля'ющій безъ опредѣлённой цѣ'ли и дѣ'ла) 
 фланецфла'нецъ 
 фланироватьфлани'ровать 
 фланкёрфланкёръ 
 флебологияфлеболо'гія 
 ФлегетонФлегето'нъ 
 флегматикфлегма'тикъ 
 ФлегонтФлего'нтъ 
 флейтафле'йта, на фле'йтѣ 
 флейтистфлейти'стъ, флейти'стка 
 ФлексерФле'ксеръ 
 флексияфле'ксія (назва'ніе оконча'ній, кото'рыя присоединя'ются къ ко'рню сло'ва) 
 ФлемингФле'мингъ 
 ФленсбургФле'нсбургъ 
 флёрфлёръ (шерстяна'я или шёлковая то'нкая мате'рія въ тра'урныхъ костю'махъ) 
 флёрдоранжфлёръ-д'ора'нжъ (со'бственно цвѣты' помера'нцеваго де'рева, слу'жащіе си'мволомъ дѣ'вичьей неви'нности и употребля'емые въ ви'дѣ вѣнко'въ для украше'нія невѣ'стъ въ день вѣнча'нія) 
 ФлерусФле'русъ 
 ФлессельФле'ссель 
 ФлетчерФле'тчеръ 
 флецфле'цъ 
 флешьфле'шь 
 флигелёкфлигелёкъ 
 флигелёчекфлигелёчекъ 
 флигельфли'гель (бокова'я постро'йка при гла'вномъ зда'ніи) 
 ФлисингенФли'сингенъ 
 ФлоберФлобе'ръ 
 ФлорФло'ръ 
 флорафло'ра и фа'уна, о фло'рѣ и фа'унѣ 
 ФлорентийФлоре'нтій 
 ФлорентинскийФлоренти'нскій (собо'ръ) 
 ФлоренцияФлоре'нція 
 ФлорианФлоріа'нъ 
 флотфло'тъ, во фло'тѣ, на фло'тѣ (проф.) 
 флотилияфлоти'лія 
 флуоресценцияфлуоресце'нція 
 флюгерфлюгеръ 
 флюсфлю'съ 
 флягафля'га, во фля'гѣ 
фо фобияфо'бія (навя'зчивое состоя'ніе стра'ха у психи'ческихъ больны'хъ)^
 ФогельФо'гель 
 фойефойе' 
 ФокаФо'ка 
 ФокеяФоке'я 
 ФокийФо'кій 
 ФокионФокіо'нъ 
 фокусфо'кусъ, въ фо'кусѣ 
 фолиантфоліа'нтъ (кни'га форма'та in folio, т. е. полулиста') 
 ФолклендскиеФалклэ'ндскіе острова', Фалклэ'нды 
 фольгафольга', въ фольгѣ' 
 фольклорфолькло'ръ (совоку'пность наро'дныхъ повѣ'рій, леге'ндъ, ска'зокъ, посло'вицъ) 
 ФомаѲома' Ѳоми'чъ Ѳомичёвъ, о Ѳомѣ' Ѳоми'чѣ Ѳомичёвѣ 
 ФоменкоѲоме'нко 
 ФоминичнаѲоми'нична 
 ФомичѲоми'чъ 
 фонфо'нъ, на фо'нѣ 
 фонарёмфонарёмъ 
 фонарьфона'рь, на фонарѣ', фонаре'й 
 ФонвизинФонви'зинъ 
 фондоёмкийфондоёмкій 
 фонемафоне'ма 
 фонетикафоне'тика (уче'ніе о зву'кахъ, отдѣ'лъ языковѣ'дѣнія) 
 фонетическиефонети'ческіе (м. р.), фонети'ческія (ж. р. и ср. р.) 
 фонетическийфонети'ческій, фонети'ческаго 
 фонетическоефонети'ческое, фонети'ческаго 
 фоновоефо'новое, фо'новаго 
 фоновыефо'новые (м. р.), фо'новыя (ж. р. и ср. р.) 
 фоновыйфо'новый, фо'новаго 
 фонограммафоногра'мма, въ фоногра'ммѣ 
 фонограффоно'графъ 
 фонологфоно'логъ 
 фонологияфоноло'гія 
 фонометрфоно'метръ (инструме'нтъ для измѣре'нія си'лы зву'ка) 
 фонометрияфонометрі'я 
 фонотекафоноте'ка, въ фоноте'кѣ 
 фонтанфонта'нъ, въ фонта'нѣ 
 ФонтенблоФонтене'бло 
 ФонтенельФонтене'ль 
 ФонтенуаФонтенуа' 
 ФорбсФо'рбесъ 
 фордевиндфордеви'ндъ 
 фордекфорде'къ (подыма'емый ко'жаный верхъ у экипа'жей) 
 форейторфоре'йторъ (человѣ'къ, сидя'щій на пере'дней ло'шади, при запря'жкѣ цу'гомъ, и управля'ющій пе'рвой па'рой лошаде'й) 
 форельфоре'ль, форе'левый, форе'левое 
 форзацфорза'цъ, на форза'цѣ, форза'цемъ, форза'цевъ 
 форзейльфорзе'йль (дозо'рное су'дно, плыву'щее впереди' морско'й эска'дры ) 
 формафо'рма, въ фо'рмѣ 
 формалистическийформалисти'ческій 
 формацияформа'ція 
 формевъ фо'рмѣ 
 форменкафо'рменка 
 форменнофо'рменно 
 форменногофо'рменнаго 
 форменноефо'рменное 
 форменныефо'рменные (м. р.), фо'рменныя (ж. р. и ср. р.) 
 форменныйфо'рменный, фо'рменнаго 
 формулафо'рмула, въ фо'рмулѣ 
 формулярформуля'ръ 
 форсфо'рсъ (щегольство', ва'жничанье) 
 фортепианофортепіа'но 
 ФорстерФо'рстеръ 
 форстмейстерфорстме'йстеръ (лѣсни'чій) 
 фортельфо'ртель (ло'вкій посту'покъ, ча'сто осно'ванный на обма'нѣ и преслѣ'дующій неблагови'дныя цѣ'ли) 
 фортификацияфортифика'ція 
 форточкафо'рточка 
 фортунафорту'на 
 форумфо'румъ, на фо'румѣ 
 форшмакфоршма'къ (горя'чая заку'ска изъ ру'бленаго мя'са съ ра'зными при'мѣсями) 
 форштевеньфорште'вень 
 фосфорфо'сфоръ 
 фосфоресценцияфосфоресце'нція 
 ФотийФо'тій 
 ФотинияФоти'нія, Фоти'нья 
 фотоаппаратфотоаппара'тъ, въ фотоаппара'тѣ 
 фотогениченфотогени'ченъ, фотогени'чный 
 фотограффото'графъ, о фото'графѣ 
 фотографируемфотографи'руемъ, фотографи'руете 
 фотографическиефотографи'ческіе (м. р.), фотографи'ческія (ж. р. и ср. р.) 
 фотографическийфотографи'ческій, фотографи'ческое, фотографи'ческаго 
 фотографияфотогра'фія, на фотогра'фіи 
 фотокамерафотока'мера, въ фотока'мерѣ 
 фотокарточкафотока'рточка, на фотока'рточкѣ, фотока'рточекъ 
 фотопортретфотопортре'тъ, на фотопортре'тѣ 
 фотосъёмкафотосъёмка, на фотосъёмкѣ 
 фототипияфототи'пія 
 ФоусетФо'усетъ 
 фофанфо'фанъ 
фр фрагментфрагме'нтъ, на фрагме'нтѣ^
 ФранкерФранке'ръ 
 фразафра'за, во фра'зѣ 
 фразеологияфразеоло'гія, фразеологи'змъ, фразеоло'гіей 
 фразёрфразёръ (краснорѣчи'вый болту'нъ, пробавля'ющійся о'бщими мѣста'ми, лишёнными ско'лько-нибу'дь глубо'кой мы'сли и содержа'нія) 
 фразёрствофразёрство 
 ФразибулѲрази'булъ 
 фракфра'къ, во фра'кѣ 
 фракийскийѳракі'йскій, ѳракі'йскаго 
 ФракияѲра'кія 
 фракиянинѳракія'нинъ, ѳракія'нка, ѳракія'не 
 фракцияфра'кція 
 франкёрфранкёръ 
 франтфра'нтъ, о фра'нтѣ 
 франтирёрфрантирёръ 
 ФранцияФра'нція 
 французскиефранцу'зскіе (м. р.), францу'зскія (ж. р. и ср. р.) 
 французскийфранцу'зскій, францу'зскаго, по-францу'зски (ра'нѣе — по францу'зски) 
 фраппироватьфраппи'ровать (ошеломля'ть, изумля'ть, поража'ть) 
 фрахтфра'хтъ (перево'зка това'ровъ; грузъ корабля' и'ли пово'зки; пла'та за прово'зъ) 
 ФребельФре'бель 
 фрегатфрега'тъ 
 ФредегундаФредегу'нда 
 ФредерикФредери'къ (Фри'дрихъ) 
 ФредериксборгФредериксбо'ргъ 
 ФредроФре'дро 
 фрезафреза', на фрезѣ', фрезеро'вка 
 ФрезениусФрезе'ніусъ 
 фрезерованиефрезерова'ніе 
 фрезеровкафрезеро'вка, при фрезеро'вкѣ 
 ФрейбергФре'йбергъ 
 ФрейбургФре'йбургъ 
 ФрейлигратФрейлигра'тъ 
 фрейлинафре'йлина (придво'рная дѣви'ца, состоя'щая въ шта'тѣ же'нскихъ осо'бъ Ца'рствующаго до'ма) 
 ФрейтагФре'йтагъ 
 ФремиФреми' 
 ФренельФрене'ль 
 френологияфреноло'гія 
 френчфренчъ, во фре'нчѣ (вое'нная ку'ртка въ та'лію съ четырьмя' накладны'ми карма'нами и хля'стикомъ сза'ди) 
 ФреронФреро'нъ 
 фрескафре'ска (стѣнны'я карти'ны, пи'санныя водяны'ми кра'сками), на фре'скѣ 
 ФреяФре'я 
 фривольныйфриво'льный (соблазни'тельный, легкомы'сленный) 
 ФригияФри'гія 
 ФридрихФри'дрихъ 
 фрикаделькафрикаде'ль (ка'тышки изъ говя'жьяго фа'рша въ су'пѣ) 
 фрикасефрикассе'е'лко изру'бленное мя'со и'ли дичь съ припра'вой) 
 фрикцияфри'кція 
 фритюрфритю'ръ, во фритю'рѣ (жа'реніе въ большо'мъ коли'чествѣ ма'сла) 
 фришёванныйфришёванный 
 ФриульФріу'ль 
 ФролФро'лъ 
 фрондёрфрондёръ (человѣ'къ, возстаю'щій про'тивъ чего'-нибудь не изъ при'нциповъ, а изъ ду'ха противорѣ'чія) 
 фрондёрствофрондёрство 
 фронтфро'нтъ и фру'нтъ, на фро'нтѣ, вста'ть во фру'нтъ (стро'й) 
 фронтонфронто'нъ, на фронто'нѣ 
 фруктфру'ктъ, о фру'ктѣ 
 фруктовоефрукто'вое, фрукто'ваго 
 фруктовыефрукто'вые (м. р.), фрукто'выя (ж. р. и ср. р.) 
 фряфря' (укор. ва'жная осо'ба); поду'маешь, э'кая фря' 
фт фторзамещённыйфторзамѣщённый^
фу фужерфуже'ръ, въ фуже'рѣ^
 фузеяфузе'я (ружьё) 
 фузилёрфузилёръ 
 ФукианФукіа'нъ 
 ФукидидѲукиди'дъ 
 фуксияфу'ксія 
 Фукье-ТенвильФукье'-Тенви'ль 
 ФульеФулье' 
 фундаментфунда'ментъ, на фунда'ментѣ 
 фундаментализмфундаментали'змъ 
 фундаментальноефундамента'льное, фундамента'льный, фундамента'льнаго 
 фундаментальныефундамента'льные (м. р.), фундамента'льныя (ж. р. и ср. р.) 
 фуникулёрфуникулёръ, фюникюлёръ (верёвочная подъёмная маши'на; желѣ'зная доро'га, предназна'ченная для подъёма на больші'я крутизны') 
 ФункеФу'нке 
 функционалфункціона'лъ 
 функционерфункціоне'ръ 
 функционируетфункціони'руетъ 
 функцияфу'нкція, фу'нкціей, фу'нкціи 
 фунтфу'нтъ 
 фурафу'ра 
 фуражфура'жъ 
 фуражкафура'жка, въ фура'жкѣ 
 фургонфурго'нъ, въ фурго'нѣ 
 фурияфу'рія 
 фурлейтфурле'йтъ (солда'ты-пого'нщики при вое'нныхъ фу'рахъ) 
 фурманфу'рманъ (пого'нщикъ при фу'рѣ и'ли хозя'инъ фу'ры) 
 фурманщикфурма'нщикъ (лове'цъ безхозя'йныхъ соба'къ) 
 ФурнеронФурнеро'нъ 
 фурорфуро'ръ 
 фурункулёзфурункулёзъ 
 фуршетфурше'тъ, на фурше'тѣ 
 ФурьеФурье' 
 фурьерфурье'ръ (поставщи'къ провіа'нта; квартирме'йстеръ, у'нтеръ-офице'ръ, приготовля'ющій для ро'ты провіа'нтъ и кварти'ры) 
 футфу'тъ 
 футболфутбо'лъ, на футбо'лѣ 
 футеровкафутеро'вка 
 футлярфутля'ръ, въ футля'рѣ 
 футштокфутшто'къ 
 ФуфѲу'ѳъ 
 фуфайкафуфа'йка (тёплая, обыкнове'нно вя'занная изъ ше'рсти руба'шка, надѣва'емая на го'лое тѣ'ло) 
 фуфыритьсяфуфы'риться 
 фухтельфу'хтель (пло'ская сторона' са'бли и'ли тесака'; уда'ръ клинко'мъ плашмя') 
 ФушеФуше' 
фь фьордфьо'рдъ, фіо'рдъ^
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
 31 кстати. Посмотрѣть всѣ!1. Пользоваться поискомъ гораздо удобнѣе, чѣмъ смотрѣть слова по буквамъ. Ротмистръ Ясенъ-Пень гарантируетъ это! 
 Перейти въ начало словаря.
0.06(0.29)0.35

ОПРОС!

Для чего вам словарь дореволюционной орфографии?
Сам не знаю, случайно зашёл, дай думаю, тыцну на пимпочку, чтобы не зазря...

Да вот, распальцованные заказчики просят побольше ятей в слово "Банкъ" понаставить.     

Я работаю с текстами в дореволюционной орфографии, нужно проверять.

Я перевожу тексты в дореволюционную орфографию, трындец полный!

Люблю, знаете-ли, иногда отжечь-съ где-нибудь въ камментахъ...

Другое, глубоко личное.

 
©1996-2024 cms4site group. All rights reserved
Движок cms4site™
МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТОМ МОЖЕТ НАНЕСТИ ВРЕД ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!