ѣ

cms4site™ система построения сайтов и управления контентом 3.6.2
 
Дореволюционная орфография . FAQ/Статьи . Позор! . Рыбинск . Письмо . Поддержать проект
1
   

Словарь дореволюціонной орѳографіи съ удареніями. 1914 годъ.

Дореволюціонная (дореформенная, царская, старая) орѳографія была отмѣнена въ Россіи въ 1917–1918 годахъ.

Въ любомъ мѣстѣ слова (въ поискѣ не менѣе 3-хъ буквъ).
Если всё выключено, то въ поискѣ не менѣе 2-хъ буквъ.

Въ концѣ слова (въ поискѣ не менѣе 3-хъ буквъ).
  ?Вопросы,
замѣченныя опечатки,
предложенія.
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
    Т (1.563)  та тб тв те ти тк тл тм то тр ту тщ ть ты ть тю тя  
та ТаафеТаа'фе^
 табактаба'къ, въ табакѣ' 
 табакеркатабаке'рка (я'щичекъ изъ черепа'хи, ко'сти, мета'лла и др. для хране'нія ню'хательнаго табаку') 
 табачныйтаба'чный, таба'чнаго 
 табачоктабачо'къ 
 табельта'бель (ж. р.), та'бель о ра'нгахъ, въ та'бели о ра'нгахъ 
 табельныйта'бельный (табли'чный) 
 табернакльтаберна'кль 
 табеста'бесъ 
 табетиктабе'тикъ 
 таблеттабле'тъ 
 таблеткатабле'тка 
 таблицатабли'ца, въ табли'цѣ, табли'цей 
 табличкатабли'чка, въ табли'чкѣ 
 табличноетабли'чное, табли'чный, табли'чнаго 
 табличныетабли'чные (м. р.), табли'чныя (ж. р. и ср. р.) 
 таборта'боръ, въ та'борѣ 
 табунтабу'нъ, въ табунѣ' 
 табуреттабуре'тъ, табуре'тецъ, табуре'тикъ, на табуре'тѣ 
 табуреткатабуре'тка, на табуре'ткѣ 
 тавернатаве'рна (въ дре'внемъ Ри'мѣ ла'вка на фо'румѣ и'ли мастерска'я; ста'нція на вое'нныхъ ри'мскихъ доро'гахъ; харче'вня, кабачо'къ), въ таве'рнѣ 
 ТавифаТави'ѳа 
 таврённыйтаврённый 
 ТаврическийТаври'ческій 
 ТаврияТа'врія 
 тавтологиятавтоло'гія (не тафтоло'гія! и не тофтоло'гія! и не туфтоло'гія!) — повторе'ніе ска'заннаго други'ми слова'ми, не внося'щими ничего' но'ваго 
 тагантага'нъ, на таганѣ' 
 ТаганцевТага'нцевъ 
 ТадемаТаде'ма 
 таёжныетаёжные (м. р.), таёжныя (ж. р. и ср. р.) 
 таёжныйтаёжный, таёжное, таёжнаго 
 таетта'етъ, та'ете, та'емъ, та'ешь 
 та жета же 
 тазобедренныйтазобе'дренный суста'въ 
 таинственностьтаи'нственность 
 таинственноетаи'нственное, таи'нственный, таи'нственнаго 
 таинственныетаи'нственные (м. р.), таи'нственныя (ж. р. и ср. р.) 
 таинствота'инство, въ та'инствѣ 
 ТаисияТаи'сія 
 таитетаи'те, таи'тесь 
 тайгатайга', въ тайгѣ', таёжный 
 тайменьтайме'нь 
 тайната'йна, въ та'йнѣ 
 тайноета'йное, та'йнаго 
 тайныета'йные (м. р.), та'йныя (ж. р. и ср. р.) 
 тактакъ, такъ-та'къ, такъ-и-та'къ, такъ-и-ся'къ, такъ-таки', такъ-называ'емый, такъ-сказа'ть, такъ себѣ' 
 такелажтакела'жъ 
 такельта'кель 
 такжета'кже (сoю'зъ) — онъ та'кже пригото'вилъ уро'къ; почти'а'кже 
 так жета'къ-же и та'къ же (наpѣч.) — онъ та'къ же пригото'вилъ уро'къ, какъ и ты 
 такитаки' (тѣмъ не ме'нѣе, всё же, одна'ко), опя'ть-таки', всё-таки', такъ-таки', онъ таки' пріѣ'детъ 
 такиетакі'е (м. р.), такі'я (ж. р. и ср. р.), тако'й, тако'го, таки'хъ, таку'ю 
 таким образомтаки'мъ-о'бразомъ 
 так называемыйтакъ-называ'емый 
 такота'ко (цepк. такъ), та'ко-же и та'ко же 
 таковоетаково'е, таково'й, таково'го 
 таковыетаковы'е (м. р.), таковы'я (ж. р. и ср. р.) 
 такоготако'го (не така'го!) 
 такоетако'е, тако'е-же, тако'го 
 такой жетако'й-же 
 такой-сякойтако'й-сяко'й, тако'го-сяко'го 
 такой-тотако'й-то 
 таксатертакса'теръ (оцѣ'нщикъ; лѣсно'й такса'теръ — те'хникъ, занима'ющійся устро'йствомъ и оцѣ'нкою лѣсо'въ) 
 таксациятакса'ція (оцѣ'нка земе'ль и лѣсо'въ; лѣсна'я такса'ція — уче'ніе объ опредѣле'ніи объёма дере'вьевъ, запа'са и приро'ста насажде'ній) 
 так себетакъ себѣ' 
 так сказатьтакъ-сказа'ть 
 так-тота'къ-то 
 тактомертактомѣ'ръ (метроно'мъ) 
 талантала'нъ (сча'стіе), тала'нъ-судьба' 
 ТаландьеТаландье' 
 таланттала'нтъ (мѣ'ра вѣ'са; дарова'ніе) 
 ТаласийТала'сій 
 ТалейранТалейра'нъ 
 талерта'леръ (сере'бряная моне'та въ Пру'ссіи и Герма'ніи) 
 талеста'лесъ 
 ТалиенванТаліенва'нъ 
 талията'лія и та'лья 
 ТалияТа'лія 
 таллийта'ллій 
 ТаллинРе'вель, въ Ре'велѣ 
 ТалмудТалму'дъ, въ Талму'дѣ (свяще'нная кни'га іуде'евъ) 
 талмудталму'дъ (перен. дли'нная ску'чная кни'га) 
 таломёрзлыйталомёрзлый 
 тальвегта'львегъ 
 ТальенТалье'нъ 
 ТальсенТа'льсенъ 
 ТамерланТамерла'нъ 
 ТаммерфорсТаммерфо'рсъ 
 таможенныйтамо'женный 
 таможнятамо'жня, на тамо'жнѣ 
 тамошнегота'мошняго 
 тамошнеета'мошнее, та'мошняго 
 тамошнейта'мошней 
 тамошниета'мошніе (м. р.), та'мошнія (ж. р. и ср. р.) 
 тамошнийта'мошній, та'мошняго, та'мошнихъ, та'мошними 
 тамплиерытампліе'ры (духо'вный ры'царскій о'рденъ), тампліе'ръ 
 ТангейзерТанге'йзеръ 
 тангенста'нгенсъ 
 тандемтанде'мъ (двухъ- и многомѣ'стный велосипе'дъ), на танде'мѣ 
 танецта'нецъ, въ та'нцѣ, танцова'ть, та'нцевъ 
 ТанжерТанже'ръ 
 ТанкредТанкре'дъ 
 ТаннерТа'ннеръ 
 танцевъ та'нцѣ 
 танцевта'нцевъ (учи'тель та'нцевъ), но танцова'ть 
 танцевальныйтанцова'льный 
 танцеватьтанцова'ть, въ та'нцѣ, та'нцевъ 
 танцкласстанцклассъ (учрежде'ніе, обуча'ющее та'нцамъ, а та'кже увесели'тельное заведе'ніе съ публи'чными та'нцами) 
 танцмейстертанцме'йстеръ (учи'тель та'нцевъ) 
 танцортанцо'ръ 
 танцуететанцу'ете, танцу'емъ, танцу'ешь, танцу'етъ 
 тапёртапёръ (піани'стъ, нанима'ющійся на вечера' игра'ть ба'льные та'нцы), тапёрша 
 тапиокатапіо'ка (крахма'листое вещество', извлека'емое изъ корневы'хъ клу'бней расте'нія маніо'къ) 
 тапсията'псія 
 тарата'ра, въ та'рѣ 
 таракантарака'нъ 
 тарантастаранта'съ (про'чный доро'жный экипа'жъ, представля'ющій улу'чшенную телѣ'гу на дли'нныхъ дро'гахъ), въ таранта'сѣ 
 тарантеллатаранте'лла (неаполита'нскій та'нецъ чрезвыча'йно бы'страго те'мпа) 
 ТарасийТара'сій, Тара'съ 
 таратайкатарата'йка (родъ дереве'нскаго двухколёснаго экипа'жа) 
 тараторитьтарато'рить (болта'ть безъ у'молку) 
 ТардьеТардье' 
 тарелкатаре'лка, въ таре'лкѣ 
 тарельтаре'ль (за'дняя пове'рхность заряжа'вшихся съ ду'ла артиллері'йскихъ ору'дій) 
 ТарентТаре'нтъ 
 тарифтарифъ (обнаро'дованная ро'спись цѣ'намъ и'ли пла'ты за прово'зъ пассажи'ровъ и това'ра) 
 татаринтата'ринъ, им. п. мн. ч. тата'ры 
 татарскиетата'рскіе (м. р.), тата'рскія (ж. р. и ср. р.) 
 татарскийтата'рскій, тата'рское, тата'рскаго 
 татарскоетата'рское, тата'рскаго 
 татерсальтатерса'ль (мѣ'сто собра'нія люби'телей верхово'й ѣзды') 
 ТатищевТати'щевъ 
 татьтать (во'ръ) — уcтap., та'темъ, та'тей, о та'тѣ 
 татьбататьба' (воровство') — уcтap. 
 ТатьянаТатья'на и Татіа'на, къ Татья'нѣ 
 татьянкататья'нка (пла'тье) 
 тафельдекертафельде'керъ (придво'рный служи'тель, накрыва'ющій на сто'лъ и убира'ющій со стола' и'ли наблюда'ющій за э'той процеду'рой) 
 тафтатафта', тафтя'ный 
 тафьятафья' (небольша'я ша'пка въ ро'дѣ скуфьи', вы'шитая зо'лотомъ и же'мчугомъ), мн. тафе'й 
 тахеометртахео'метръ (теодоли'тъ, слу'жащій для бы'стрыхъ землемѣ'рныхъ съёмокъ; опти'ческій измѣри'тель разстоя'ній) 
 тахиграфиятахигра'фія (то же, что стеногра'фія) 
 тахиметриятахиме'трія (измѣре'ніе ско'рости ра'знаго ро'да движе'ній) 
 тахометртахометръ (аппара'тъ, слу'жащій для измѣре'нія ско'рости движе'нія отдѣ'льныхъ часте'й маши'ны и'ли ско'рости тече'нія воды') 
 ТашкентТашке'нтъ 
 тащутащу', та'щишь 
 таюта'ю, та'ешь (отъ та'ять, раста'ять) 
 таютаю', таи'шь (отъ таи'ть, ута'ивать) 
тб ТбилисиТифли'съ, въ Тифли'сѣ^
тв тварьтварь, тва'рей, тва'ри^
 твердееттвердѣ'етъ 
 тверделтвердѣ'лъ 
 твёрденькийтвёрденькій 
 твердетьтвердѣ'ть 
 твердилтверди'лъ, тверди'ла, тверди'ли 
 твердиттверди'тъ, тверди'те 
 твердитьтверди'ть 
 ТвердиславТвердисла'въ 
 твердоТ — тве'рдо — девятна'дцатая бу'ква ру'сской а'збуки aлфaвитъ 
 твёрдотвёрдо 
 твёрдоетвёрдое 
 твердокопчёныйтвердокопчёный (не твёрдокопчёный!) 
 твёрдомутвёрдому 
 твёрдостьтвёрдость 
 ТвердохлебовТвердохлѣ'бовъ 
 твердьтве'рдь 
 твёрдыетвёрдые (м. р.), твёрдыя (ж. р. и ср. р.) 
 твёрдыйтвёрдый, твёрдое, твёрдаго, твердѣ'ть 
 твердынятверды'ня 
 твердяттвердя'тъ 
 тверёзыйтверёзый (тре'звый) — уcтap. 
 твержённыйтвержённый 
 ТверитиновТверити'новъ 
 ТверскаяТверска'я 
 ТверьТве'рь 
 твоётвоё, твоего', твое'й, твоему', твоёмъ 
 твоеготвоего' 
 твоейтвое'й, твое'ю 
 твоёмтвоёмъ 
 твоемутвоему' (по твоему' мнѣ'нію), но сдѣ'лать по-тво'ему 
 творениетворе'ніе 
 творённыйтворённый 
 творецтворе'цъ 
 творительныйтвори'тельный паде'жъ (дово'ленъ кѣмъ, чѣмъ?), твори'тельнаго 
 творогтворо'гъ 
 творческиетво'рческіе (м. р.), тво'рческія (ж. р. и ср. р.) 
 творческийтво'рческій, тво'рческаго 
 творческоготво'рческаго 
 творческоетво'рческое 
 творчествотво'рчество, въ тво'рчествѣ 
те тете (сокр. тебѣ' — вотъ те разъ!)^
 тетѣ, тѣ'ми, тѣмъ, тѣхъ 
 театртеа'тръ, въ теа'трѣ (не теа'торъ!) 
 театралтеатра'лъ 
 театральныетеатра'льные (м. р.), театра'льныя (ж. р. и ср. р.) 
 театральныйтеатра'льный, театра'льнаго 
 тебетебѣ' 
 ТебеТебе' (церк.-сл. Тебя' — «Тебе' Бо'га хва'лимъ...»), но тебѣ'! 
 тебятебя', къ тебѣ', тобо'й 
 ТевкрТе'вкръ 
 тевтонцытевто'нцы, тевто'нецъ, о тевто'нцѣ, тевто'нцемъ, тевто'нцевъ, Тевто'нскій о'рденъ 
 тевтонытевто'ны (герма'нское пле'мя) 
 ТегеранТегера'нъ 
 ТегеттгофТегеттго'фъ 
 ТегнерТе'гнеръ 
 ТедескоТеде'ско 
 ТедженТедже'нъ 
 те жетѣ же 
 тезате'за (те'зисъ) 
 ТезейТезе'й 
 тезисте'зисъ, те'за (положе'ніе, кото'рое тре'буется подкрѣпи'ть доказа'тельствами) 
 тёзкатёзка (имѣ'ющій одина'ковое съ други'мъ лицо'мъ и'мя), своему' тёзкѣ 
 тезоименитствотезоимени'тство (офиціа'льное назва'ніе имени'нъ, употребля'ется лишь по отноше'нію къ ли'цамъ ца'рской фами'ліи) 
 теизмтеи'змъ и ѳеи'змъ 
 теинтеи'нъ 
 теисттеи'стъ и ѳеи'стъ 
 ТейхмюллерТейхмю'ллеръ 
 тёктёкъ, текла', текло', текли' 
 текилатеки'ла (мексика'нская во'дка изъ ка'ктусовъ) 
 текинцытеки'нцы (кочево'е туркме'нское пле'мя) 
 ТеккерейТеккере'й 
 тексттекстъ, въ те'кстѣ, те'ксты, те'кстами 
 текстильтексти'ль, тексти'лемъ 
 текстовоете'кстовое, те'кстоваго 
 текстовыете'кстовые (м. р.), те'кстовыя (ж. р. и ср. р.) 
 текстовыйте'кстовый, те'кстоваго 
 текстуратексту'ра, въ тексту'рѣ 
 тектоникатекто'ника 
 ТекусаТеку'са и Ѳеку'са 
 текучеготеку'чаго 
 текучеетеку'чее, теку'чаго 
 текучестьтеку'честь 
 текучиетеку'чіе (м. р.), теку'чія (ж. р. и ср. р.) 
 текучийтеку'чій, теку'чаго 
 текучкатеку'чка, въ теку'чкѣ 
 текущаятеку'щая, въ теку'щей 
 текущеготеку'щаго 
 текущеетеку'щее, теку'щаго 
 текущиетеку'щіе (м. р.), теку'щія (ж. р. и ср. р.) 
 текущийтеку'щій, теку'щаго 
 тёкшеготёкшаго 
 тёкшеетёкшее 
 тёкшиетёкшіе (м. р.), тёкшія (ж. р. и ср. р.) 
 тёкшийтёкшій, тёкшаго 
 ТелавТела'въ 
 телевидениетелеви'дѣніе (разумѣ'ется, въ 1914 году' о'наго не' было, ана'логъ — яснови'дѣніе... :) 
 телегателѣ'га, въ телѣ'гѣ 
 телеграммателегра'мма (извѣ'стіе, пе'ресланное по телегра'фу), въ телегра'ммѣ 
 телеграфтелегра'фъ, на телегра'фѣ 
 тележкателѣ'жка, въ телѣ'жкѣ 
 ТелекиТеле'ки 
 ТелемахТелема'хъ 
 ТелемахидаТелемахи'да 
 телеметртелеме'тръ (дальномѣ'ръ) 
 телёноктелёнокъ, им. п. мн. ч. теля'та 
 телёночектелёночекъ 
 телеологиятелеоло'гія (уче'ніе о цѣ'ли существова'нія мі'ра) 
 телепаттелепа'тъ, о телепа'тѣ 
 телепатиятелепа'тія 
 телепатьсятелепа'ться (идти' ме'дленно, съ трудо'мъ; ме'дленно, неумѣ'ло дѣ'лать что'-либо) 
 телепеньте'лепень (у'валень) 
 ТелепневТе'лепневъ 
 телесатѣлеса' (о тѣ'лѣ то'лстаго человѣ'ка) 
 телескоптелеско'пъ, въ телеско'пѣ 
 телескопическийтелескопи'ческій 
 телесныйтѣле'сный, тѣле'снаго, тѣле'сное 
 телефонтелефо'нъ, на телефо'нѣ 
 телефонноетелефо'нное, телефо'ннаго 
 телефонныетелефо'нные (м. р.), телефо'нныя (ж. р. и ср. р.) 
 телефонныйтелефо'нный, телефо'ннаго 
 телефонограммателефоногра'мма, въ телефоногра'ммѣ 
 телецтеле'цъ, тельца', о тельцѣ' 
 телитьсятели'ться 
 тёлкатёлка, о тёлкѣ 
 теллуртеллу'ръ 
 ТелльТе'лль 
 телотѣ'ло, на тѣ'лѣ, въ тѣ'лѣ 
 телогреечкатѣлогрѣ'ечка 
 телогрейкатѣлогрѣ'йка (же'нская ве'рхняя оде'жда, родъ дли'нной ко'фты на мѣху') 
 телодвижениетѣлодвиже'ніе 
 телоктело'къ, ирон. тело'къ телко'мъ 
 телосложениетѣлосложе'ніе 
 телохранительтѣлохрани'тель 
 тёлочкатёлочка 
 телушкателу'шка 
 ТельесТелье'съ 
 тельниктѣ'льникъ (стари'нное назва'ніе креста', дава'емого при креще'ніи и постоя'нно носи'маго на ше'ѣ) 
 тельноетѣ'льное, тѣ'льнаго 
 тельняшкатѣльня'шка, въ тѣльня'шкѣ 
 тельцетѣ'льце (тѣ'ло), въ тѣ'льцѣ 
 ТельшиТе'льши 
 телятеля' (телёнокъ) 
 телятителя'ти (телёнку) 
 телятинателя'тина 
 телятниктеля'тникъ (хлѣвъ, ваго'нъ, рабо'тникъ), въ теля'тникѣ 
 телятницателя'тница (рабо'тница), о теля'тницѣ 
 телячийтеля'чій восто'ргъ 
 телячьителя'чьи нѣ'жности 
 темтѣмъ (тѣмъ са'мымъ), но темъ (мно'го ра'зныхъ темъ) 
 темате'ма, въ те'мѣ, по те'мѣ 
 ТёмаТёма, о Тёмѣ 
 тематикатема'тика, по тема'тикѣ 
 тем болеетѣмъ бо'лѣе 
 тембрте'мбръ (оттѣ'нокъ зву'ка одного' и того'-же то'на на разли'чныхъ голоса'хъ и'ли инструме'нтахъ) 
 тёментёменъ (тёмный) 
 теменнойтеменно'й 
 теменьте'мень, те'мь 
 темечкоте'мечко 
 тем жетѣмъ же 
 ТемзаТе'мза 
 темитѣ'ми 
 теми жетѣ'ми же 
 темляктемля'къ (принадле'жность костю'ма и'ли фо'рмы офице'рскаго зва'нія, сере'бряная тесьма' съ ки'стью, навя'зываемая на рукоя'тку шпа'ги и'ли са'бли) 
 темнатемна' (тёмная) и отъ темна' до темна' 
 темневшеготемнѣ'вшаго 
 темневшеетемнѣ'вшее 
 темневшиетемнѣ'вшіе (м. р.), темнѣ'вшія (ж. р. и ср. р.) 
 темневшийтемнѣ'вшій, темнѣ'вшаго 
 темнеетемнѣ'е, темнѣ'й 
 темнееттемнѣ'етъ 
 тем не менеетѣмъ не ме'нѣе 
 тёмненькийтёмненькій 
 тёмненькотёмненько 
 темнетьтемнѣ'ть (дѣ'латься тёмнымъ) 
 темнёхонектемнёхонекъ 
 темнёшенькийтемнёшенькій 
 темниктемни'къ (тата'рскій нача'льникъ десятиты'сячнаго во'йска) 
 ТемниковТе'мниковъ 
 темнитьтемни'ть (дѣ'лать тёмнымъ), темни'тъ, темни'те, темня'тъ 
 темницатемни'ца, въ темни'цѣ 
 темнотемно' (не тёмно!), но тёмно-сѣ'рый 
 тёмноготёмнаго 
 тёмноетёмное 
 тёмно-серыйтёмно-сѣ'рый 
 темнотатемнота', въ темнотѣ' 
 темнытемны' 
 тёмныетёмные (м. р.), тёмныя (ж. р. и ср. р.) 
 тёмныйтёмный, тёмнаго, тёмнымъ 
 темпте'мпъ, въ те'мпѣ ва'льса 
 тем пачетѣмъ па'че (тѣмъ бо'лѣе) 
 ТемпейскаяТемпе'йская (доли'на) 
 температемпе'ра 
 темпераменттемпера'ментъ 
 температуратемперату'ра, при температу'рѣ 
 темперированиетемпери'рованіе (ура'вниваніе зву'ковъ на инструме'нтѣ при перехо'дѣ отъ одно'й га'ммы въ другу'ю) 
 темпированиетемпи'рованіе 
 ТемпльТе'мпль 
 ТемрюкТемрю'къ 
 ТемучинТемучи'нъ 
 темьте'мь, те'мень 
 темяте'мя, р. п. те'мени 
 ТенарТена'ръ 
 ТенгоборгскийТенгобо'ргскій 
 тенденциозныйтенденціо'зный (слу'жащій для достиже'нія намѣ'ченной цѣ'ли, ча'сто въ уще'рбъ и'стинѣ) 
 тенденциятенде'нція (стремле'ніе къ опредѣлённой цѣ'ли) 
 тендерте'ндеръ (осо'баго устро'йства ваго'нъ съ запа'сомъ то'плива и воды', прицѣпля'емый къ парово'зу; су'дно, провожа'ющее лине'йный кора'бль и слу'жащее для переда'чи приказа'ній) 
 теневойтѣнево'й, тѣнево'го 
 ТенедосТе'недосъ 
 тенёктѣнёкъ 
 ТенерифеТенери'фе 
 тенётатенёта (сѣть для ло'вли пти'цъ), не тенёты! 
 тенёчектѣнёчекъ, въ тѣнёчкѣ 
 тенистеетѣни'стѣе 
 тенистоготѣни'стаго 
 тенистыетѣни'стые (м. р.), тѣни'стыя (ж. р. и ср. р.) 
 тенистыйтѣни'стый, тѣни'стаго 
 ТенищевТе'нищевъ 
 ТеннессиТеннесси' 
 теннисте'ннисъ 
 ТеннисонТе'ннисонъ 
 ТеноТено' 
 тенорте'норъ (высо'кій мужско'й го'лосъ) 
 тентте'нтъ 
 теньтѣ'нь, мн. тѣ'ни, про тѣ'ни, въ тѣни', тѣ'нью, тѣне'й, тѣня'ми 
 теньютѣ'нью 
 тенямитѣня'ми 
 ТеньерТенье'ръ 
 теогониятеого'нія и ѳеого'нія 
 теодицеятеодице'я 
 теодолиттеодоли'тъ 
 ТеодорихТеодори'хъ 
 теократическийтеократи'ческій, теократи'ческаго 
 теократиятеокра'тія и ѳеокра'тія (о'бразъ правле'нія, гдѣ Богъ счита'ется прави'телемъ, а духо'вныя ли'ца — его' намѣ'стниками) 
 теологиятеоло'гія и ѳеоло'гія (богосло'віе) 
 теорематеоре'ма, въ теоре'мѣ 
 теоретиктеоре'тикъ, о теоре'тикѣ 
 теоретическиетеорети'ческіе (м. р.), теорети'ческія (ж. р. и ср. р.) 
 теоретическийтеорети'ческій, теорети'ческаго, но тео'рія! 
 теоретическоготеорети'ческаго 
 теоретическоетеорети'ческое 
 теориейтео'ріей, тео'ріями 
 теориятео'рія, тео'ріей, въ тео'ріи, тео'рію, но теорети'ческій! 
 теософиятеосо'фія 
 ТеофрастТеофра'стъ 
 теперешнийтепе'решній, тепе'решняго, тепе'решнее, по-тепе'решнему и по-тепе'решному; (не тепе'ришній!) 
 теперьтепе'рь, прост. тепе'рича, тепе'ря, тапе'рича 
 тёплаятёплая, тепла' 
 теплеетеплѣ'е 
 теплееттеплѣ'етъ 
 теплейшийтеплѣ'йшій, теплѣ'йшаго 
 тёпленькийтёпленькій 
 теплетьтеплѣ'ть 
 теплёхонектеплёхонекъ 
 теплёшенькийтеплёшенькій 
 ТеплицеТе'плицъ 
 теплицатепли'ца, въ тепли'цѣ 
 тепличкатепли'чка, въ тепли'чкѣ 
 теплотепло', въ теплѣ' 
 тепловатыйтеплова'тый 
 тёплоготёплаго 
 тёплоетёплое 
 теплоёмкостьтеплоёмкость 
 теплонапряжённыйтеплонапряжённый 
 теплоприёмниктеплопріёмникъ 
 теплопроводностьтеплопрово'дность 
 теплоснабжениетеплоснабже'ніе 
 теплотатеплота' 
 теплотойтеплото'й 
 теплотоютеплото'ю 
 тёплыетёплые (м. р.), тёплыя (ж. р. и ср. р.) 
 тёплыхтёплыхъ, тёплыми 
 тёплыйтёплый, тёплаго, тёпел, тепла', теплы', теплѣ'е 
 тептярите'птяри (тата'рское пле'мя, происше'дшее отъ череми'съ, фи'нновъ и чува'шей) 
 ТёпферТёпферъ 
 тёртёръ, тёрла, тёрли 
 ТераменТераме'нъ 
 терапевттерапе'втъ 
 терапиятерапі'я 
 тератологиятератоло'гія (уче'ніе объ уро'дствахъ) 
 тератоматерато'ма 
 тербийте'рбій 
 ТеребенёвТеребенёвъ 
 теребитьтереби'ть, тереби'те 
 тереблённыйтереблённый 
 теревинфтереви'нѳъ (терпенти'нное де'рево ро'да фиста'шекъ) 
 ТерезаТере'за, Тере'зія 
 ТерезияТере'зія 
 ТерекТе'рекъ 
 теремте'ремъ, въ те'ремѣ 
 теремоктеремо'къ, въ теремкѣ' 
 ТерентийТере'нтій, Терёша 
 ТерентьевТере'нтьевъ 
 ТеренцийТере'нцій 
 ТереспольТереспо'ль 
 теретьтере'ть, тру, тре'ніе, тёрка 
 терзаниетерза'ніе, терза'ніемъ, терза'нія 
 терзатьтерза'ть 
 терзатьсятерза'ться 
 терзаюттерза'ютъ меня' сму'тныя сомнѣ'нія 
 тёркатёрка, на тёркѣ 
 тёрласьтёрлась 
 ТермезТерме'зъ 
 терминте'рминъ 
 терминалтермина'лъ 
 терминатортермина'торъ (грани'ца свѣ'та и тѣ'ни на пове'рхности плане'ты) 
 терминизмтермини'змъ 
 терминироватьтермини'ровать 
 терминологиятерминоло'гія 
 терминологическийтерминологи'ческій 
 ТерминусТе'рминусъ 
 термиттерми'тъ 
 термическийтерми'ческій 
 термобарометртермобаро'метръ 
 термографтермо'графъ (самопи'шущій термо'метръ) 
 термодинамикатермодина'мика 
 термометртермо'метръ (прибо'ръ для измере'нія температу'ры) 
 термоскоптермоско'пъ (прибо'ръ для опредѣле'нія ра'зности температу'рь двухъ сосѣ'днихъ и недалеко' отстоя'щихъ другъ отъ дру'га то'чекъ) 
 термостаттермоста'тъ (прибо'ръ для поддержа'нія стро'го опредѣлённой температу'ры) 
 термоупрочнённыйтермоупрочнённый 
 термыте'рмы (дре'вне-ри'мскія обще'ственныя ба'ни) 
 тёрнтёрнъ 
 терниете'рніе, мн. ч. — те'рнія, те'рніевъ, те'рній, че'резъ те'рнія къ звѣ'здамъ (не те'рніи!) 
 тернистыйтерни'стый 
 тернияте'рнія, че'резъ те'рнія къ звѣ'здамъ (не те'рніи!) 
 ТерноТерно' 
 терновниктерно'вникъ, те'ренъ, те'рнъ 
 терновыйтерно'вый (вѣне'цъ) 
 тёрочныйтёрочный 
 ТерпандрТерпа'ндръ 
 терпёжтерпёжъ, но терпѣ'ть 
 терпелтерпѣ'лъ, терпѣ'ла, терпѣ'ли 
 терпениетерпѣ'ніе 
 терпениемтерпѣ'ніемъ 
 терпентинтерпенти'нъ (смоли'стый сокъ, вытека'ющій изъ надрѣ'зовъ хво'йныхъ дере'вьевъ) 
 терпенытерпе'ны (эѳи'рныя масла') 
 терпетьтерпѣ'ть, но терпёжъ 
 терпеливотерпѣли'во 
 терпеливоготерпѣли'ваго 
 терпеливуютерпѣли'вую 
 терпеливыетерпѣли'вые (м. р.), терпѣли'выя (ж. р. и ср. р.) 
 терпеливыйтерпѣли'вый, терпѣли'ваго 
 терпелосьтерпѣ'лось 
 терпитерпи', терпи'те 
 ТерпигоревТерпиго'ревъ 
 терпимеетерпи'мѣе 
 терпимотерпи'мо 
 терпимоготерпи'маго 
 терпимоетерпи'мое 
 терпимостьтерпи'мость (дома' терпи'мости — публи'чные дома', разрѣша'емыя офиціа'льной вла'стью заведе'нія, въ кото'рыхъ публи'чныя же'нщины торгу'ютъ свои'мъ тѣ'ломъ) 
 терпитте'рпитъ, те'рпимъ, те'рпишь, те'рпятъ, те'рпится 
 терпкийте'рпкій 
 терпкостьте'рпкость (осо'бый ки'слый и вя'жущій вку'съ, сво'йственный недозрѣ'лымъ плода'мъ, тани'ну и пр.) 
 терплютерплю' 
 ТерпсихораТерпсихо'ра 
 терпугте'рпугъ (желѣ'зный брусо'къ съ кру'пными насѣ'чками для соска'бливанія неро'вностей на деревя'нныхъ издѣ'ліяхъ) 
 терпятерпя' 
 терпятте'рпятъ 
 терракотатеррако'та (худо'жественныя ва'зы, статуэ'тки, фри'зы, орна'менты изъ обожжённой гли'ны) 
 террариумтерра'рій (помѣще'нія для содержа'нія земново'дныхъ) 
 террасатерра'са (горизонта'льно срѣ'занная возвы'шенность и'ли усту'пъ) 
 ТеррачинаТеррачи'на 
 терриконтеррико'нъ 
 территориятеррито'рія 
 террортерро'ръ, о терро'рѣ 
 терроризмтеррори'змъ 
 террористтеррори'стъ 
 ТерситТерси'тъ 
 ТерскаяТе'рская (о'бласть) 
 ТерскийТе'рскій (бе'регъ) 
 ТертийТе'ртій 
 ТертуллианТертулліа'нъ 
 тёртыйтёртый 
 терцте'рцъ 
 терцеронтерцеро'нъ (по'мѣсь европе'йца и мула'тки) 
 терцеттерце'тъ (музыка'льная пье'са для пѣ'нія на три го'лоса) 
 терцияте'рція 
 ТерьеТерье' 
 терьертеррье'ръ 
 теряемтеря'емъ, теря'етъ, теря'ете, теря'ешь, теря'ютъ 
 теряйтеря'й, теря'йся, теря'йте 
 терятьтеря'ть, теря'ться, теря'ется, теря'етесь 
 теряющеетеря'ющее 
 теряющиетеря'ющіе (м. р.), теря'ющія (ж. р. и ср. р.) 
 теряющийтеря'ющій, теря'ющаго 
 теряятеря'я, теря'ясь 
 тёстёсъ (вы'пиленныя и вы'строганныя до'ски, толщино'ю въ дю'ймъ) 
 тесактеса'къ 
 тёсанныйтёсанный 
 тесатьтеса'ть (тёсъ), те'шетъ 
 тесёмкатесёмка 
 тесентѣ'сенъ, какъ тѣ'сенъ міръ; тѣсна', тѣсны' и тѣ'сны 
 тёскатёска 
 ТеслаТе'сла Ни'кола 
 теслениетесле'ніе 
 теслённыйтеслённый 
 теслитьтесли'ть 
 теслотесло' (пло'тничье ору'діе съ лёзомъ, поста'вленнымъ не вдо'ль топори'ща, какъ у топора', а поперёкъ), мн. тёсла, тёселъ, тёсламъ 
 теснеетѣснѣ'е 
 теснейшиетѣснѣ'йшіе (м. р.), тѣснѣ'йшія (ж. р. и ср. р.) 
 теснейшийтѣснѣ'йшій, тѣснѣ'йшаго, тѣснѣ'йшее 
 теснённыйтѣснённый 
 теснилтѣсни'лъ, тѣсни'ла, тѣсни'л 
 теснинатѣсни'на, въ тѣсни'нѣ 
 теснитетѣсни'те, тѣсня'тъ 
 теснитьтѣсни'ть, тѣсни'ться 
 теснотѣ'сно 
 тесноготѣ'снаго 
 тесноетѣ'сное, тѣснѣ'е 
 теснотатѣснота'; въ тѣснотѣ', да не въ оби'дѣ 
 теснотищатѣсноти'ща, въ тѣсноти'щѣ 
 тесныетѣ'сные (м. р.), тѣ'сныя (ж. р. и ср. р.), тѣ'сными, въ тѣ'сныхъ 
 тесныйтѣ'сный, тѣ'снаго, тѣснѣ'йшій 
 тесовыйтесо'вый, тесо'ваго 
 тёсомтёсомъ 
 ТессинТесси'нъ 
 тестте'стъ, въ те'стѣ, те'сты, те'стомъ, те'стами, о те'стахъ 
 тестимонийтестимо'ній (удостовѣри'тельное свидѣ'тельство) 
 тестированиетести'рованіе 
 тестотѣ'сто, въ тѣ'стѣ, изъ тѣ'ста 
 тестьте'сть, о те'стѣ, те'стемъ 
 тесьматесьма' 
 тёсывалтёсывалъ 
 тет-а-тетtête-à-tête, тетъ а те'тъ и тетъ-а-те'тъ, (произн.) тэтатэ'тъ: съ гла'зу на' глазъ, наединѣ' (фр.); никако'го тетъ-а-те'та у меня' съ ней не' было! 
 тётейтётей 
 тётенькатётенька, къ тётенькѣ, тётенекъ 
 тетеревте'теревъ, род. п. мн. ч. тетерево'въ и тетереве'й 
 тетеревёноктетеревёнокъ 
 тетеритьсятете'риться (ду'ться, пы'житься, серди'ться, дичи'ться) 
 тетёркатетёрка 
 ТетеряТете'ря 
 тетёхатетёха (доро'дная ба'бища) 
 тётечкатётечка, къ тётечкѣ, тётечекъ 
 тетёшкатьтетёшкать 
 тётеютётею 
 тетиватетива' и тятива' 
 тётинатётина 
 тёткатётка, къ тёткѣ, тётокъ 
 тетрагонтетраго'нъ (четырёхуго'льникъ) 
 тетрадатетра'да, тетра'дъ, въ тетра'дѣ 
 тетрадьтетра'дь, тетра'дей, въ тетра'ди 
 тетралогиятетрало'гія 
 тетраметртетра'метръ (стихъ изъ 4 двойны'хъ или изъ 8 просты'хъ стопъ) 
 тетрархтетра'рхъ 
 тетрахордтетрахо'рдъ (дре'вне-гре'ческій музыка'льный инструме'нтъ) 
 тетраэдртетраэ'дръ (тѣ'ло, ограни'ченное 4 равносторо'нними треуго'льниками) 
 ТетуанТетуа'нъ 
 тётушкатётушка 
 тётютётю 
 ТетюшиТетю'ши 
 тётятётя, къ тётѣ, тётею, съ тётей, мн. тёть и тётей 
 теургиятеургі'я (иску'сство входи'ть въ сноше'нія съ ду'хами и заруча'ться ихъ услу'гами) 
 ТефияТе'ѳія 
 техтѣхъ, съ тѣхъ по'ръ 
 ТехасТеха'съ 
 тех жетѣ'хъ же 
 техникте'хникъ, о те'хникѣ 
 техникате'хника, въ те'хникѣ 
 техническитехни'чески 
 техническиетехни'ческіе (м. р.), техни'ческія (ж. р. и ср. р.) 
 техническийтехни'ческій, техни'ческое, техни'ческаго 
 техническоготехни'ческаго 
 техническоетехни'ческое 
 техничкатехни'чка 
 техничностьтехни'чность 
 техничныйтехни'чный, техни'чнаго, техни'чное 
 технологтехно'логъ, о техно'логѣ 
 технологическиетехнологи'ческіе (м. р.), технологи'ческія (ж. р. и ср. р.) 
 технологическийтехнологи'ческій, технологи'ческаго 
 технологиятехноло'гія, техноло'гіи, техноло'гіей 
 технофобиятехнофо'бія 
 техучёбатехучёба 
 ТецельТе'цель 
 течениетече'ніе (рѣки'), въ тече'ніе (дня), но въ ни'жнемъ тече'ніи (рѣки') 
 течениемтече'ніемъ 
 течёттечётъ (не текётъ!), течёмъ, течёшь 
 течкате'чка (періоди'ческое напряже'ніе половы'хъ потре'бностей у са'мокъ живо'тныхъ, зака'нчивающееся обыкнове'нно плодотво'рнымъ совокупле'ніемъ) 
 течьте'чь, течётъ (не текётъ!), теку'тъ, тёкъ, текла', текло', текли' 
 тёшатёша, тёшка 
 тешатсятѣ'шатся 
 тешетте'шетъ (теса'ть), но тѣ'шитъ (тѣ'шить) 
 тешиттѣ'шитъ (тѣ'шить), но те'шетъ (теса'ть) 
 тешитьтѣ'шить, тѣ'шиться, тѣ'шу, тѣ'шеніе 
 тёшкатёшка, тёша (балы'къ, вы'рѣзанный у кра'сной ры'бы изъ ча'сти, покрыва'ющей брю'хо отъ рёберъ до прохо'да) 
 тёщатёща (мать жены') 
 тёщенькатёщенька 
 ТеэрТе'эръ 
ти тиаратіа'ра (высо'кая пряма'я ша'пка, укра'шенная драгоцѣ'нными камня'ми)^
 ТиберийТибе'рій 
 ТибетТибе'тъ 
 тиверецти'верецъ, ти'верцевъ, ти'верцемъ 
 ТиверскТи'верскъ 
 тигельти'гель 
 тигрёноктигрёнокъ 
 ТигрийТи'грій 
 ТидеманТидема'нъ 
 тикаетти'кает (ти'кать) и разг. тика'етъ (убѣга'етъ) 
 тиканьети'канье часо'въ 
 тимберсти'мберсъ 
 ТимирязевТимиря'зевъ 
 ТимолеонТимолео'нъ 
 ТимофеевТимоѳе'евъ Тимоѳе'й Тимоѳе'евичъ, о Тимоѳе'евѣ Тимоѳе'ѣ Тимоѳе'евичѣ 
 тимофеевкатимоѳе'евка (аржа'нецъ, одна' изъ лу'чшихъ кормовы'хъ травъ; сѣ'ется ча'сто вмѣ'стѣ съ кле'веромъ), тимоѳе'ева трава' 
 ТимофейТимоѳе'й, Тимоѳе'евъ 
 тимьянтимья'нъ и тиміа'нъ 
 ТинтореттоТинторе'тто 
 ТионвильТіонви'ль 
 типиконтипико'нъ, ти'пикъ (богослуже'бная кни'га) 
 типичентипи'ченъ 
 типическийтипи'ческій 
 типичнейшийтипи'чнѣйшій 
 типичноетипи'чное 
 типичныетипи'чные (м. р.), типи'чныя (ж. р. и ср. р.) 
 типичныйтипи'чный, типи'чнаго 
 типографиятипогра'фія, типогра'фскій, типографи'ческій 
 типометртипо'метръ (прибо'ръ, употребля'емый въ словоли'тняхъ для измѣре'нія высоты' типогра'фскихъ ли'теръ) 
 тиражтира'жъ, въ тиражѣ', тира'жное 
 тираническийтирани'ческій 
 тираниятирані'я 
 тиретире' 
 ТирренскоеТирре'нское (мо'ре) 
 ТиртейТирте'й 
 тиснениетисне'ніе 
 тиснённыйтиснённый 
 ТиссандьеТиссандье' 
 ТиссафернТиссафе'рнъ 
 титаническиетитани'ческіе (м. р.), титани'ческія (ж. р. и ср. р.) 
 титаническийтитани'ческій, титани'ческое, титани'ческаго 
 титулярноготитуля'рнаго 
 титулярныйтитуля'рный (совѣ'тникъ), титуля'рнаго 
 тиунтіу'нъ (назва'ніе дре'вне-ру'сскихъ должностны'хъ лицъ ра'зныхъ разря'довъ) 
 тифти'фъ, при ти'фѣ 
 тихиети'хіе (м. р.), ти'хія (ж. р. и ср. р.) 
 тихийти'хій, ти'хонькій 
 ТихийТи'хій (океа'нъ) 
 тихоети'хое, ти'хаго 
 тихо-мирноти'хо-ми'рно и тихоми'рно 
 ТихомировТихоми'ровъ 
 тихомолкомтихомо'лкомъ (незамѣ'тно, укра'дкой, тайко'мъ, тишко'мъ) 
 тихонечкотихо'нечко, тихо'хонько, тихо'шенько 
 ТихорецкТихорѣ'цкъ 
 ТицианТиціа'нъ Вече'лліо (велича'йшій худо'жникъ всѣхъ времёнъ и наро'довъ, явля'ющійся одни'мъ изъ четырёхъ тита'новъ Италья'нскаго Возрожде'нія) 
 тишайшеетиша'йшее, тиша'йшаго, тиша'йшій 
 тишайшиетиша'йшіе (м. р.), тиша'йшія (ж. р. и ср. р.) 
 тишети'ше 
 ТишендорфТишендо'рфъ 
 тишинатишина', въ тишинѣ' 
тк тканевоетка'невое, тка'невый, тка'неваго^
 тканевыетка'невые (м. р.), тка'невыя (ж. р. и ср. р.) 
 тканьётканьё 
 тканыйтка'ный, тка'наго, тка'ное, тка'ные (м. р.), тка'ныя (ж. р. и ср. р.) 
 ткацкиетка'цкіе (м. р.), тка'цкія (ж. р. и ср. р.) 
 ткацкийтка'цкій, тка'цкое, тка'цкаго 
 ТкачёвТкачёвъ 
 ткачествотка'чество 
 ткёшьткёшь и тчёшь (отъ тка'ть) 
 ткнёшьткнёшь, ткнёте 
тл тлевшеготлѣ'вшаго^
 тлевшеетлѣ'вшее 
 тлевшиетлѣ'вшіе (м. р.), тлѣ'вшія (ж. р. и ср. р.) 
 тлевшийтлѣ'вшій, тлѣ'вшее, тлѣ'вшаго 
 тлееттлѣ'етъ, тлѣ'ете, тлѣ'емъ, тлѣ'ешь, тлѣ'ютъ 
 тлёйтлёй 
 тлентлѣ'нъ 
 тлениетлѣ'ніе, тлѣ'нъ, тлѣ'нный, тлѣ'ннаго 
 тленнотлѣ'нно 
 тленныйтлѣ'нный, но тлетво'рный 
 тлетворныйтлетво'рный, но тлѣ'нный 
 тлетьтлѣ'ть 
 тлеющиетлѣ'ющіе (м. р.), тлѣ'ющія (ж. р. и ср. р.) 
 тлеющийтлѣ'ющій, тлѣ'ющаго 
тм ТмутараканьТмутарака'нь и Тмуторака'нь^
то то бишьто' бишь^
 товартова'ръ, о това'рѣ 
 товарищтова'рищъ, о това'рищѣ, това'рищемъ 
 ТоварищТова'рищъ Мини'стра Госуда'рственныхъ Иму'ществъ (замѣсти'тель, помо'щникъ) 
 товарищейтова'рищевъ 
 товарищескоетова'рищеское, това'рищескій, това'рищескаго 
 товарищескиетова'рищескіе (м. р.), това'рищескія (ж. р. и ср. р.) 
 ТовариществаТова'рищества (острова') 
 товариществотова'рищество (съ ограни'ченной отвѣ'тственностью) 
 товарноетова'рное, това'рный, това'рнаго 
 товарныетова'рные (м. р.), това'рныя (ж. р. и ср. р.) 
 товароведтоваровѣ'дъ 
 товароведениетоваровѣ'дѣніе 
 ТовияТо'вія 
 ТоггенбургТоггенбу'ргъ 
 тогдатогда' 
 тогдашнийтогда'шній, тогда'шняго, тогда'шнее, по-тогда'шнему 
 того жетого'-же 
 то естьто'-есть 
 тождественныйтожде'ственный и тоже'ственный 
 тождеството'ждество и то'жество (ра'венство) 
 тожето'же (та'кже сoю'зъ — онъ то'же бу'детъ), но то же, что и ра'ньше 
 то жето же и то'-же (то же, что и ра'ньше) 
 то и делото-и-дѣ'ло 
 той жето'й-же, то'ю-же 
 токарноетока'рное (дѣ'ло) 
 токарьто'карь, о то'карѣ, то'каремъ 
 ТокиоТо'кіо (пре'жде Іе'ддо) 
 токовищетокови'ще, токъ (мѣ'сто, гдѣ на разсвѣ'тѣ те'теревъ-саме'цъ току'етъ, издава'я своеобра'зные зву'ки, распуска'етъ кры'лья и хво'стъ, дѣ'лаетъ прыжки' и т. п. для привлече'нія са'мки) 
 токоприёмниктокопріёмникъ 
 токосъёмниктокосъёмникъ 
 ТоледоТоле'до 
 толерантностьтолера'нтность (терпи'мость вообще' и осо'бенно относи'тельно религіо'зныхъ мнѣ'ній, коро'че — вѣротерпи'мость) 
 то ли делото-ли дѣ'ло и то ли дѣ'ло 
 толкаететолка'ете 
 толканёттолканётъ 
 толкнёттолкнётъ, толкнёте 
 толкованиетолкова'ніе 
 толковатьтолкова'ть 
 толковеетолко'вѣе 
 толковоетолко'вое, толко'вый, толко'ваго 
 толковыетолко'вые (м. р.), толко'выя (ж. р. и ср. р.) 
 толкотнёйтолкотнёй 
 толкотнятолкотня'а'вка, су'толока), въ толкотнѣ' 
 толкуеттолку'етъ, толку'емъ, толку'ешь 
 толмачтолма'чъ (перево'дчикъ разгово'ра, происходя'щаго ме'жду ли'цами, говоря'щими на разли'чныхъ языка'хъ) 
 толокнотолокно' 
 толочьтоло'чь, толчёшь, толчётъ 
 толпатолпа', въ толпѣ' 
 толстеешьтолстѣ'ешь, толстѣ'емъ, толстѣ'ютъ 
 толстенныйтолсте'нный (о'чень то'лстый), но толстостѣ'нный 
 толстенькийто'лстенькій, то'лстенькаго 
 толстенькотолсте'нько, толсте'некъ, толсте'нька, толсте'ньки 
 толстетьтолстѣ'ть, толстѣ'лъ, толстѣ'ла, толстѣ'ли 
 толстёхонектолстёхонекъ, толстёхонько, толстёхонькій 
 толстёшенектолстёшенекъ 
 толститьтолсти'ть, толсти'тъ 
 ТолстойТолсто'й, Толсто'го (въ XIX вѣ'кѣ — Толста'го) 
 толстогото'лстаго (но Толсто'го — писа'теля, хотя въ XIX вѣ'кѣ — Толста'го) 
 толстоето'лстое 
 толстостенныйтолстостѣ'нный, но толсте'нный 
 толстотатолстота' 
 толстощёкийтолстощёкій 
 толстыето'лстые (м. р.), то'лстыя (ж. р. и ср. р.) 
 толстыйто'лстый, то'лстаго, толстъ 
 толстяктолстя'къ, о толстякѣ', толстячо'къ 
 толчеёйтолчеёй 
 толчейныйтолче'йный 
 толчениетолче'ніе 
 толчённыйтолчённый 
 толчёттолчётъ, толчёшь 
 толчеятолчея', въ толчеѣ' 
 толчоктолчо'къ и толчёкъ, на толчкѣ' 
 толщато'лща, въ то'лщѣ, то'лщей 
 толщето'лще и толстѣ'е 
 толщинатолщина', при толщинѣ' 
 толькото'лько, то'кмо, то'лько-то'лько, то'лько-то, едва' то'лько 
 только чтото'лько-что 
 ТолычёваТолычёва 
 томто'мъ, во второ'мъ то'мѣ 
 томительнотоми'тельно 
 томительныйтоми'тельный 
 томительныетоми'тельные (м. р.), томи'тельныя (ж. р. и ср. р.) 
 томлениетомле'ніе 
 томлённыйтомлённый 
 томноето'мное, то'мнаго 
 томныето'мные (м. р.), то'мныя (ж. р. и ср. р.) 
 томящиесятомя'щіеся (м. р.), томя'щіяся (ж. р. и ср. р.) 
 томящийсятомя'щійся, томя'щагося 
 тоненькийто'ненькій 
 тонетто'нетъ, то'нешь, то'немъ, то'нете 
 тонёхонькийтонёхонькій 
 тонёшенькийтонёшенькій 
 тонкието'нкіе (м. р.), то'нкія (ж. р. и ср. р.) 
 тонкийто'нкій, то'нкаго 
 тонкоето'нкое 
 тонкостенныйтонкостѣ'нный 
 тонкошёрстныйтонкошёрстный 
 тонкошёрстыйтонкошёрстый 
 тоннельтонне'ль, въ тонне'лѣ 
 тонутьтону'ть 
 тончайшиетонча'йшіе (м. р.), тонча'йшія (ж. р. и ср. р.) 
 тончайшийтонча'йшій, тонча'йшее, тонча'йшаго 
 тоньшето'ньше (не то'ньче!) 
 ТопелиусТопе'ліусъ 
 топкийто'пкій 
 топлениетопле'ніе 
 топлёныйтоплёный 
 топливото'пливо, въ то'пливѣ 
 топографиятопогра'фія 
 тополёктополёкъ 
 топольто'поль, на то'полѣ 
 топортопо'ръ, на топорѣ' 
 топорищетопори'ще (рукоя'тка топора') 
 топорныетопо'рные (м. р.), топо'рныя (ж. р. и ср. р.) 
 топорныйтопо'рный, топо'рнаго, топо'ренъ, топо'рное 
 топотнёйтопотнёй 
 топсельто'псель 
 топчешьто'пчешь, то'пчетъ, то'пчемъ 
 топчуто'пчу, то'пчешь 
 ТорвальдсенТо'рвальдсенъ 
 торгашескийторга'шескій 
 торговецторго'вецъ, о торго'вцѣ, торго'вцемъ 
 торговляторго'вля, при торго'влѣ, торго'влей 
 торговоготорго'ваго 
 торговоеторго'вое, торго'вый, торго'ваго 
 торговыеторго'вые (м. р. — ряды'), торго'выя (ж. р. и ср. р. — помѣще'нія) 
 тореадортореадо'ръ 
 торённыйторённый, торёнъ, торена' 
 торёныйторёный 
 торероторе'ро 
 торецто'рецъ (пло'скость попере'чнаго разрѣ'за древе'снаго ствола'), торцо'въ, въ торцѣ' 
 торжественныйторже'ственный, на торжествѣ' 
 торжествоторжество', на торжествѣ', торже'ственный 
 торжествующеторжеству'юще 
 торжествующееторжеству'ющее 
 торжествующиеторжеству'ющіе (м. р.), торжеству'ющія (ж. р. и ср. р.) 
 торжествующийторжеству'ющій, торжеству'ющаго 
 торжището'ржище (мѣ'сто торго'вли, база'ръ) 
 ТоржокТоржо'къ, въ Торжкѣ' 
 торийто'рій 
 ТорквемадаТорквема'да 
 торможениеторможе'ніе, см. ткж. то'рмозъ 
 торможённыйторможённый, торможёнъ, торможена', см. ткж. то'рмозъ 
 тормозто'рмозъ, ра'нѣе то'рмазъ и то'рмосъ и то'рмасъ 
 тормошитьтормоши'ть 
 торопёжкаторопёжка 
 ТоропецТоропе'цъ 
 торопитьторопи'ть 
 торпедаторпе'да, въ торпе'дѣ 
 Торре-дель-ГрекоТо'рре-дель-Гре'ко 
 ТорресовТорре'совъ (проли'въ) 
 ТорричеллиТориче'лли 
 торсионторсіо'нъ 
 торфто'рфъ, въ то'рфѣ 
 торфяникторфя'никъ, въ торфя'никѣ 
 торфянойторфяно'й, торфяно'го, торфяно'е 
 торфяныеторфяны'е (м. р.), торфяны'я (ж. р. и ср. р.) 
 торцевойторцево'й, торцево'го, торцево'е 
 торцевыеторцевы'е (м. р.), торцевы'я (ж. р. и ср. р.) 
 торчатьторча'ть, торчи'те тутъ зазря' 
 тоскатоска', въ тоскѣ', тоску'етъ 
 тоталитарноетоталита'рное, тоталита'рнаго 
 тоталитарныетоталита'рные (м. р.), тоталита'рныя (ж. р. и ср. р.) 
 тотемтоте'мъ (тоте'момъ у индѣ'йцевъ называ'ется знакъ, гербъ, а та'кже изображе'ніе живо'тнаго, кото'рому воздаётся поклоне'ніе) 
 тот жето'тъ же 
 ТотлебенТотле'бенъ 
 то-тото'-то 
 тотчасто'тчасъ (наpѣч.), но въ тотъ ча'съ 
 точенто'ченъ 
 точениеточе'ніе 
 точёныйточёный 
 точечкато'чечка 
 точечноето'чечное, то'чечный, то'чечнаго, то'чечно 
 точечныето'чечные (м. р.), то'чечныя (ж. р. и ср. р.) 
 точилоточи'ло, на точи'лѣ наточи'ли 
 точкато'чка, въ то'чкѣ 
 точнееточнѣ'е 
 точнейшееточнѣ'йшее, точнѣ'йшій, точнѣ'йшаго 
 точнейшиеточнѣ'йшіе (м. р.), точнѣ'йшія (ж. р. и ср. р.) 
 точнёхонькоточнёхонько 
 точнёшенькоточнёшенько 
 точноето'чное, то'чнаго 
 точныето'чные (м. р.), то'чныя (ж. р. и ср. р.) 
 точь-в-точьточь-въ-то'чь 
 тошнёхонькотошнёхонько 
 тошнёшенькотошнёшенько 
 тощеето'щее живо'тное, сравн. ст. тощѣ'е 
 тощенькийто'щенькій 
 тощийто'щій, то'щаго 
тр траватрава', по травѣ', въ травѣ'^
 ТравемюндеТравемю'нде 
 траверзтра'верзъ, на тра'верзѣ о'строва (направле'ніе, перпендикуля'рное ку'рсу) 
 траверстра'версъ (защи'тный валъ, ходъ ло'шади и др.) 
 травеститравести' (роль ма'льчика и'ли ю'ноши, исполня'емая актри'сой, переодѣ'той въ мужско'й костю'мъ; амплуа' тако'й актри'сы) 
 ТравиатаТравіа'та 
 травкатра'вка, по тра'вкѣ 
 травлениетравле'ніе 
 травленныйтра'вленный, тра'вленъ, тра'влена, тра'влено, тра'влены 
 травленыйтра'вленый 
 травлёныйтравлёный 
 травоядныетравоя'дныя 
 трагедийноетрагеді'йное 
 трагедийныетрагеді'йные (м. р.), трагеді'йныя (ж. р. и ср. р.) 
 трагедийныйтрагеді'йный, трагеді'йнаго 
 трагедиятраге'дія, въ траге'діи, траге'діей 
 трагикомедиятрагикоме'дія 
 трагическитраги'чески 
 трагическиетраги'ческіе (м. р.), траги'ческія (ж. р. и ср. р.) 
 трагическийтраги'ческій, траги'ческое 
 традиционноетрадиціо'нное 
 традиционныетрадиціо'нные (м. р.), традиціо'нныя (ж. р. и ср. р.) 
 традиционныйтрадиціо'нный, традиціо'ннаго 
 традициятради'ція, тради'ціи, тради'цій 
 траекториятраекто'рія, по траекто'ріи 
 ТразеяТразе'я 
 тракттра'ктъ, на тра'ктѣ 
 трактаттракта'тъ, въ тракта'тѣ 
 трактиртракти'ръ, въ тракти'рѣ 
 ТраллесТра'ллесъ 
 трамблёртрамблёръ 
 трамбоватьтрамбова'ть 
 трамвайтрамва'й, на трамва'ѣ, трамва'йный ваго'нъ, въ трамва'йномъ ваго'нѣ 
 транецтра'нецъ, на тра'нцѣ 
 трансвеститтрансвести'тъ 
 транскрипциятранскри'пція 
 транслитерациятранслитера'ція 
 трансмиссиятрансми'ссія 
 транспаранттранспара'нтъ 
 транспорттра'нспортъ, на тра'нспортѣ 
 транспортёртранспортёръ 
 транспортноетра'нспортное, тра'нспортнаго 
 транспортныетра'нспортные (м. р.), тра'нспортныя (ж. р. и ср. р.) 
 ТранссибСиби'рская желѣ'зная доро'га, постро'ена въ 1891—1916 го'ды 
 трансфертрансфе'ръ (перехо'дъ, перево'дъ, переѣ'здъ, перево'зъ) 
 трансферттрансфе'ртъ (перево'дъ де'негъ изъ одного' мѣ'ста въ друго'е че'резъ ба'нкъ) 
 трансцендентальныйтрансцендента'льный (въ филосо'фіи те'рминъ, кото'рымъ обознача'ютъ всё, что недосту'пно опы'ту и не вмѣща'ется въ разсу'дочныя катего'ріи) 
 трансцендентныйтрансценде'нтный (превыша'ющій си'лы человѣ'ческаго ума', недосту'пный для обыкнове'ннаго понима'нія) 
 трансъевропейскийтрансъевропе'йскій 
 траншеятранше'я, въ транше'ѣ, транше'ей 
 трапезатра'пеза, къ тра'пезѣ 
 трапезнаятра'пезная 
 трапезниктрапе'зникъ, трапе'зница 
 трапезничаешьтрапе'зничаешь 
 трапезничатьтрапе'зничать, трапе'зничаетъ, трапе'зничаете 
 трапезныйтра'пезный 
 трапезоватьтрапе'зовать, трапе'зую, трапе'зуешь 
 ТрапезундТрапезу'ндъ 
 трапецеидальныйтрапецоида'льный 
 трапециятрапе'ція, трапе'ціей, на трапе'ціи 
 траппертра'пперъ 
 трассатра'сса, на тра'ссѣ, по тра'ссѣ 
 ТраубеТра'убе 
 трафареттрафаре'тъ 
 трахеятрахе'я, въ трахе'ѣ 
 ТрачевскийТраче'вскій 
 траченыйтра'ченый (пpил.), тра'ченный (пpич.) 
 требатре'ба (богослуже'бный обря'дъ, соверша'емый священнослужи'телями по про'сьбѣ вѣ'рующихъ), тре'бы 
 требищетре'бище (же'ртвенникъ, мѣ'сто принесе'нія жертвъ бо'гу; язы'ческій храмъ, божни'ца идолопокло'нниковъ) 
 ТребияТре'бія 
 требниктре'бникъ (церко'вная кни'га, содержа'щая молитвосло'вія и пѣснопѣ'нія, употребля'емыя при соверше'ніи тре'бъ) 
 требованиетре'бованіе, тре'бованія 
 требоватьтре'бовать, тре'боваться 
 требуемоетре'буемое 
 требуемыйтре'буемый 
 требуеттре'буетъ, тре'буемъ, тре'буешь, тре'буютъ 
 требуетсятре'буется, тре'буются, тре'буемся, тре'буешься 
 требуйтетре'буйте 
 требухатребуха' (пе'рвый и са'мый большо'й по вмѣсти'мости желу'докъ двухкопы'тныхъ) 
 требушеттребуше'тъ, требюше' 
 требушинатребуши'на 
 ТревизоТреви'зо 
 тревогатрево'га, по трево'гѣ 
 тревожитьтрево'жить 
 тревожнеетрево'жнѣе, трево'жненько 
 тревожненькотрево'жненько 
 тревожнотрево'жно, трево'жненько 
 тревожноготрево'жнаго 
 тревожноетрево'жное, трево'жнаго 
 тревожныетрево'жные (м. р.), трево'жныя (ж. р. и ср. р.) 
 тревожныйтрево'жный, трево'жнаго 
 треволнениетреволне'ніе 
 треглавыйтрегла'вый и трёхгла'вый 
 ТредьяковскийТредьяко'вскій 
 трезвтре'звъ, трезвѣ'е 
 трезвеетрезвѣ'е 
 трезвееттрезвѣ'етъ 
 трезвеешьтрезвѣ'ешь 
 трезвенниктре'звенникъ 
 трезвенькийтре'звенькій 
 трезветьтрезвѣ'ть, трезвѣ'йте 
 трезвёхонькийтрезвёхонькій 
 трезвёшенькийтрезвёшенькій 
 трезвоготре'зваго 
 трезвоетре'звое 
 трезвонтрезво'нъ 
 трезвостьтре'звость 
 трезвыетре'звые (м. р.), тре'звыя (ж. р. и ср. р.) 
 трезвыйтре'звый, тре'зваго 
 трезубецтрезу'бецъ, трезу'бцемъ, на трезу'бцѣ 
 трейлертре'йлеръ, на тре'йлерѣ 
 ТрейчкеТре'йтчке 
 треклятоготрекля'таго 
 треклятоетрекля'тое 
 треклятыетрекля'тые (м. р.), трекля'тыя (ж. р. и ср. р.) 
 треклятыйтрекля'тый, трекля'таго 
 трелёванныйтрелёванный 
 трелеватьтрелева'ть, трелёвка 
 трелёвочныйтрелёвочный 
 трельтре'ль, тре'лью, тре'ли 
 трельяжтрелья'жъ (рѣшётка для вью'щихся расте'ній) 
 трёмтрёмъ 
 трематре'ма (двѣ то'чки надъ гла'сной бу'квой, означа'ющія, что она' должна' произноси'ться отдѣ'льно) 
 трематодытремато'ды 
 тремолотре'моло (въ му'зыкѣ дрожа'ніе зву'ковъ и слива'ніе ихъ въ оди'нъ протя'жный) 
 тремортре'моръ (ритми'ческія колеба'тельныя движе'нія коне'чностей, головы', языка' и т. п. при пораже'ніи не'рвной систе'мы) 
 трёмстамтрёмстамъ 
 трёмсятрёмся 
 тремятремя' 
 трентре'нъ (тя'нущійся въ фо'рмѣ широ'каго хвоста' за'дній коне'цъ же'нскаго пла'тья) 
 тренажёрныйтренажёрный 
 ТренделенбургТренделенбу'ргъ 
 тренертре'неръ, но трениро'вка 
 трензельтре'нзель (металли'ческая цѣпо'чка, слу'жащая для удержа'нія мундштука' во рту' ло'шади) 
 трениетре'ніе, тре'нія 
 тренироватьтренирова'ть, тренирова'ться 
 тренировкатрениро'вка, на трениро'вкѣ (не тренеро'вка, но тре'неръ!) 
 тренируеттрениру'етъ, трениру'ете, трениру'емъ, трениру'ешь, трениру'ютъ 
 трениятре'нія 
 треногатрено'га, на трено'гѣ 
 треножниктрено'жникъ, на трено'жникѣ 
 ТрентТре'нтъ, Триде'нтъ, Тріе'нтъ 
 ТрентонТренто'нъ 
 тренькатьтре'нькать (разг. неумѣ'ло и'ли небре'жно игра'ть на стру'нномъ щипко'вомъ музыка'льномъ инструме'нтѣ), тре'нькаетъ, тре'нькаете 
 трёптрёпъ 
 трепактрепа'къ (пляса'ть трепака') 
 трепанациятрепана'ція 
 трепангтрепа'нгъ 
 трепаниетрепа'ніе 
 трёпанныйтрёпанный 
 трепатьтрепа'ть, не трепи' мнѣ не'рвы 
 трепатьсятрепа'ться 
 трепелтре'пелъ (полиро'ванный сла'нецъ, кро'кусъ, мука' го'рная, инфузо'рная земля', кизельгу'ръ — тонкослои'стая го'рная поро'да) 
 трепеттре'петъ 
 трепетатьтрепета'ть 
 трепетноетре'петное 
 трепещеттрепе'щетъ 
 трепещутрепещу' 
 трёпкатрёпка 
 треплеттре'плетъ, тре'плешь, тре'племъ, тре'плютъ 
 треплотрепло' 
 треплютреплю' 
 трепотнёйтрепотнёй 
 трепыхнётсятрепыхнётся 
 тресктре'скъ, при тре'скѣ 
 трескатреска', о трескѣ' 
 трескаетсятре'скается, тре'скаетесь 
 трескатьсятре'скаться 
 трескотнёйтрескотнёй 
 трескучиетреску'чіе (м. р.), треску'чія (ж. р. и ср. р.) 
 трескучийтреску'чій, треску'чее, треску'чаго 
 треснувшийтре'снувшіе (м. р.), тре'снувшія (ж. р. и ср. р.) 
 треснувшийтре'снувшій, тре'снувшее, тре'снувшаго 
 треснутьтре'снуть, тре'снетъ, тре'снете, тре'снетесь 
 тресттре'стъ, въ тре'стѣ 
 трестатреста' (льняна'я соло'ма, сте'бли льна, лишённые голо'вокъ), въ трестѣ' 
 трётесьтрётесь 
 третейскийтрете'йскій (судъ посре'дниковъ, и'збранныхъ сами'ми тя'жущимися) 
 третийтре'тій, тре'тьимъ, въ тре'тьемъ, тре'тьи, тре'тье, тре'тья, тре'тьихъ, тре'тьяго, тре'тьей 
 третироватьтрети'ровать (относи'ться съ пренебреже'ніемъ, унижа'ть) 
 третичныйтрети'чный 
 третьтре'ть, трете'й, тре'ти 
 третьетре'тье, тре'тьи, тре'тья, тре'тьей 
 третьеготре'тьяго 
 третьёводнишнийтретьёводнишній, третьёвошній, третьяго'дняшній (позавчерашній) 
 третьегодняшнийтретьяго'дняшній (произв. третёва, тре'тій) 
 третьятре'тья, тре'тьей, тре'тью 
 ТретьяковТретьяко'въ 
 треугольниктреуго'льникъ, въ треуго'льникѣ 
 треугольныетреуго'льные (м. р.), треуго'льныя (ж. р. и ср. р.) 
 треугольныйтреуго'льный, треуго'льное, треуго'льнаго 
 треухтреу'хъ (тёплая ша'пка, уша'нка), въ треу'хѣ 
 трефтре'фъ, тре'фы, тре'фамъ, трефо'вый (ка'рточная масть) 
 трефнойтрефно'й (трефна'я пи'ща — некоше'рная) 
 ТрефолевТре'фолевъ 
 трёхтрёхъ 
 трёхаршинныйтрёхарши'нный 
 трёхбалльныйтрёхба'лльный 
 трёхбашенныйтрёхба'шенный 
 трёхвалентныйтрёхвале'нтный 
 трёхвалковыйтрёхвалко'вый 
 трёхведёрныйтрёхведёрный 
 трёхвековойтрёхвѣково'й 
 трёхвёрсткатрёхвёрстка 
 трёхвершинныйтрёхверши'нный 
 трёхвершковыйтрёхвершко'вый 
 трёхвинтовойтрёхвинтово'й 
 трёхглавыйтрёхгла'вый и трегла'вый 
 трёхгодичныйтрёхгоди'чный, трёхгоди'чнаго 
 трёхгодовалыйтрёхгодова'лый 
 трёхголовыйтрёхголо'вый 
 трёхголосыйтрёхголо'сый 
 трёхгорныйтрёхго'рный 
 трёхгранниктрёхгра'нникъ 
 трёхгривенныйтрёхгри'венный 
 трёхгрошовыйтрёхгрошо'вый 
 трёхдневныйтрёхдне'вный 
 трёхдольныйтрёхдо'льный 
 трёхдюймовыйтрёхдюймо'вый 
 трёхжильныйтрёхжи'льный 
 трёхзальныйтрёхза'льный 
 трёхзвёздныйтрёхзвѣ'здный 
 трёхзвёздочныйтрёхзвѣ'здочный 
 трёхзвенныйтрёхзве'нный 
 трёхзначныйтрёхзна'чный 
 трёхзубчатыйтрёхзу'бчатый 
 трёхзубыйтрёхзу'бый 
 трёхимённыйтрёхимённый 
 трёхкамерныйтрёхка'мерный 
 трёхканальныйтрёхкана'льный 
 трёхкилограммовыйтрёхкилограммо'вый 
 трёхкилометровыйтрёхкилометро'вый 
 трёхклассныйтрёхкла'ссный 
 трёхколенныйтрёхколѣ'нный, трёхколѣ'ннаго 
 трёхколёсныйтрёхколёсный 
 трёхколонныйтрёхколо'нный 
 трёхколоночныйтрёхколо'ночный 
 трёхкомнатныйтрёхко'мнатный 
 трёхкомпонентныйтрёхкомпоне'нтный 
 трёхконтурныйтрёхко'нтурный 
 трёхкопеечныйтрёхкопе'ечный (но копе'йка и копѣ'йка) 
 трёхкорпуснойтрёхкорпусно'й 
 трёхкорпусныйтрёхко'рпусный 
 трёхкрасочныйтрёхкра'сочный 
 трёхкратныйтрёхкра'тный 
 трёхкубовыйтрёхкубо'вый 
 трёхкулачковыйтрёхкулачко'вый 
 трёхламповыйтрёхла'мповый 
 трёхлепестковыйтрёхлепестко'вый 
 трёхлетнийтрёхлѣ'тній, трёхлѣ'тняго 
 трёхлетоктрёхлѣ'токъ 
 трёхлинейкатрёхлине'йка 
 трёхлистныйтрёхли'стный 
 трёхлитровыйтрёхлитро'вый 
 трёхлопастныйтрёхло'пастный 
 трёхмачтовыйтрёхма'чтовый 
 трёхмерныйтрёхмѣ'рный 
 трёхместныйтрёхмѣ'стный 
 трёхмесячныйтрёхмѣ'сячный 
 трёхметровыйтрёхметро'вый 
 трёхмиллиардныйтрёхмилліа'рдный 
 трёхмиллионныйтрёхмилліо'нный 
 трёхминутныйтрёхмину'тный 
 трёхмоторныйтрёхмото'рный 
 трёхнедельныйтрёхнедѣ'льный 
 трёхнефныйтрёхне'фный 
 трёхногийтрёхно'гій 
 трёхобхватныйтрёхобхва'тный 
 трёхокисьтрёхо'кись 
 трёхоконныйтрёхоко'нный 
 трёхопорныйтрёхопо'рный 
 трёхосныйтрёхо'сный 
 трёхпалубныйтрёхпа'лубный 
 трёхпалыйтрёхпа'лый 
 трёхпарныйтрёхпа'рный 
 трёхперстныйтрёхпе'рстный 
 трёхполозныйтрёхполо'зный 
 трёхполосныйтрёхполо'сный 
 трёхпольныйтрёхпо'льный 
 трёхпролётныйтрёхпролётный 
 трёхпроцентныйтрёхпроце'нтный 
 трёхпудовыйтрёхпудо'вый 
 трёхраздельныйтрёхраздѣ'льный 
 трёхразовыйтрёхра'зовый 
 трёхрёберниктрёхрёберникъ 
 трёхрожковыйтрёхрожко'вый 
 трёхрублёвкатрёхрублёвка 
 трёхрублёвыйтрёхрублёвый 
 трёхрядныйтрёхря'дный 
 трёхсаженныйтрёхсаже'нный 
 трёхсветныйтрёхсвѣ'тный 
 трёхсвятительскийтрёхсвяти'тельскій 
 трёхсекундныйтрёхсеку'ндный 
 трёхсекционныйтрёхсекціо'нный 
 трёхсерийныйтрёхсері'йный 
 трёхскатныйтрёхска'тный 
 трёхскоростнойтрёхскоростно'й 
 трёхсложныйтрёхсло'жный 
 трёхслойныйтрёхсло'йный 
 трёхсменныйтрёхсмѣ'нный 
 трёхсотенныйтрёхсо'тенный 
 трёхсоткратныйтрёхсоткра'тный 
 трёхсотлетнийтрёхсотлѣ'тній 
 трёхсотпятидесятитысячныйтрёхсо'тпяти'десятиты'сячный 
 трёхсотрублёвыйтрёхсотрублёвый 
 трёхсотсильныйтрёхсотси'льный 
 трёхсотстраничныйтрёхсотстрани'чный 
 трёхсоттысячныйтрёхсотты'сячный 
 трёхсотыйтрёхсо'тый 
 трёхсполовинныйтрёхсполови'нный 
 трёхстамитрёхста'ми 
 трёхстволкатрёхство'лка 
 трёхствольныйтрёхство'льный 
 трёхстворчатыйтрёхство'рчатый 
 трёхстенныйтрёхстѣ'нный 
 трёхстепеннойтрёхстепенно'й 
 трёхстепенныйтрёхстепе'нный 
 трёхстишиетрёхсти'шіе 
 трёхстопныйтрёхсто'пный 
 трёхстороннийтрёхсторо'нній 
 трёхструнныйтрёхстру'нный 
 трёхступенчатыйтрёхступе'ньчатый 
 трёхсуточныйтрёхсу'точный 
 трёхтактныйтрёхта'ктный 
 трёхтомныйтрёхто'мный 
 трёхтонныйтрёхто'нный 
 трёхтрубныйтрёхтру'бный 
 трёхтысячелетнийтрёхты'сячелѣ'тній 
 трёхтысячныйтрёхты'сячный 
 трёхударныйтрёхуда'рный 
 трёхуровневыйтрёху'ровневый 
 трёхуступчатыйтрёхусту'пчатый 
 трёхфазныйтрёхфа'зный 
 трёхфунтовыйтрёхфунто'вый 
 трёххвостыйтрёххво'стый 
 трёхходовыйтрёхходо'вый 
 трёхцветныйтрёхцвѣ'тный 
 трёхцилиндровыйтрёхцилиндро'вый 
 трёхчасовойтрёхчасово'й 
 трёхчастныйтрёхча'стный 
 трёхчервонныйтрёхчерво'нный 
 трёхчлентрёхчле'нъ 
 трёхчлениковыйтрёхчле'никовый 
 трёхчленныйтрёхчле'нный 
 трёхъядерныйтрёхъя'дерный 
 трёхъязычныйтрёхъязы'чный 
 трёхъярусныйтрёхъя'русный 
 трёхэлектродныйтрёхэлектро'дный 
 трёхэлементныйтрёхэлеме'нтный 
 трёхэтажныйтрёхъэта'жный 
 трёшкатрёшка 
 трёшниктрёшникъ 
 трёшницатрёшница 
 трёшьтрёшь, трёте 
 трещатьтреща'ть 
 трещиттрещи'тъ, трещи'те 
 трещинатре'щина, въ тре'щинѣ 
 трещоткатрещо'тка и трещётка 
 триадатріа'да (тро'йка, тро'ица) 
 триангльтріа'нгль 
 триангуляциятріангуля'ція (топографи'ческая съёмка мѣ'стности, состоя'щая въ разби'вкѣ земно'й пове'рхности на треуго'льники) 
 трианонтріано'нъ (дворе'цъ) 
 триариитріа'ріи (во'ины) 
 триастріа'съ 
 тривиальнотривіа'льно (по'шло) 
 тригонометриятригономе'трія 
 тридевятьтри'девять 
 тридесятоетридеся'тое 
 тридцатитридцати — пе'рвая часть сло'жныхъ словъ, пи'шется сли'тно, на концѣ' «и» даже пе'редъ гла'сными — тридцатиэта'жный 
 тридцатьтри'дцать 
 тридцатирублёвыйтридцатирублёвый 
 триединыйтриеди'ный (составно'е сло'во, но встрѣча'ется и тріеди'ный, и да'же трѵеди'ный!) 
 ТриентТріе'нтъ 
 триёртріёръ (аппара'тъ для очи'стки сѣмя'нъ культу'рныхъ расте'ній отъ тру'дно отдѣли'мыхъ сѣмя'нъ со'рныхъ тра'въ) 
 триерархтріера'рхъ (команди'ръ трире'мы) 
 ТриестТріе'стъ 
 триждытри'жды 
 трилемматриле'мма (предложе'ніе, въ соста'въ кото'раго вхо'дятъ 3 мнѣ'нія, изъ нихъ на'до приня'ть одно') 
 триллионтрилліо'нъ 
 трилогиятрило'гія (соедине'ніе трёхъ пье'съ въ одно' цѣ'лое) 
 триместртриме'стръ (тре'тья ча'сть го'да) 
 тринадцатитринадцати — пе'рвая часть сло'жныхъ словъ, пи'шется сли'тно, на концѣ' «и» даже пе'редъ гла'сными — тринадцатиэта'жный 
 тринадцатоготрина'дцатаго 
 тринадцатоетрина'дцатое 
 тринадцатьтрина'дцать 
 триотрі'о 
 триодтріо'дъ (церко'вная кни'га) 
 триолеттріоле'тъ (стихотворе'ніе) 
 триольтріо'ль (но'ты) 
 трионикстріо'никсъ (черепа'ха) 
 триптри'пъ 
 триплеттрипле'тъ 
 триппертри'пперъ, при три'пперѣ 
 триптихтри'птихъ 
 трирематрире'ма (дре'вняя гале'ра съ тремя' ряда'ми вёселъ на ка'ждой сторонѣ') 
 ТрисвятоеТрисвято'е (церко'вная моли'тва, въ кото'рой три ра'за повторя'ется сло'во "святы'й") 
 трисельтри'сель, три'селемъ 
 тристатри'ста, трёхсотъ, трёмстамъ, тремястами, о трёхстахъ 
 триумвираттріумвира'тъ (сою'зъ и управле'ніе трёхъ лицъ) 
 триумфтріу'мфъ (у дре'внихъ ри'млянъ побѣ'дный пра'здникъ) 
 триумфальнаятріумфа'льная 
 триумфальноготріумфа'льнаго 
 триумфальноетріумфа'льное 
 триумфальныетріумфа'льные (м. р.), тріумфа'льныя (ж. р. и ср. р.) 
 триумфальныйтріумфа'льный, тріумфа'льнаго 
 триумфатортріумфа'торъ 
 ТрифиллийТрифи'ллій 
 ТрифонТри'фонъ 
 трихинеллёзтрихинеллёзъ 
 трогательнотро'гательно 
 троглодиттроглоди'тъ 
 троежёнствотроежёнство 
 троектро'екъ 
 троекратныйтроекра'тный, троекра'тное, троекра'тнаго 
 троениетрое'ніе па'ра (тре'тья распа'шка парово'го по'ля) 
 троеперстиетроепе'рстіе (троепе'рстное сложе'ніе — троепе'рстное кре'стное зна'меніе) 
 ТроеручицаТроеру'чица (ико'на) 
 троечныйтро'ечный 
 троицатро'ица, о тро'ицѣ, Тро'ице-Се'ргіева Ла'вра 
 Троице-Сергиева ЛавраТро'ице-Се'ргіева Ла'вра, тро'ица, о тро'ицѣ 
 троицкийтро'ицкій 
 тройкатро'йка, на тро'йкѣ, тро'екъ 
 тройственныетро'йственные (м. р.), тро'йственныя (ж. р. и ср. р.) 
 тройственныйтро'йственный, тро'йственнаго, тро'йственен и тро'йствен, тро'йственна, тро'йственное 
 тромбонтромбо'нъ, на тромбо'нѣ 
 тромпеттромпе'тъ (орга'нная труба') 
 тронтронъ, на тро'нѣ 
 тронешьтро'нешь, тро'нетъ, тро'нете 
 троньтене тро'ньте 
 тропатропа', на тропѣ' 
 тропарёмтропарёмъ 
 тропинкатропи'нка, на тропи'нкѣ 
 тропическиетропи'ческіе (м. р.), тропи'ческія (ж. р. и ср. р.) 
 тропическийтропи'ческій, тропи'ческаго 
 тропическоготропи'ческаго 
 тропическоетропи'ческое 
 тростниктростни'къ, въ тростникѣ' 
 тротуартротуа'ръ, на тротуа'рѣ 
 трофейтрофе'й (знакъ побѣ'ды: о'тнятое у непрія'теля зна'мя, ору'жіе), о трофе'ѣ, трофе'евъ 
 трофейноготрофе'йнаго 
 трофейноетрофе'йное 
 трофейныетрофе'йные (м. р.), трофе'йныя (ж. р. и ср. р.) 
 ТрофимовТрофи'мовъ Трофи'мъ Трофи'мовичъ, о Трофи'мѣ Трофи'мовичѣ Трофи'мовѣ 
 трофическийтрофи'ческій 
 трощённыйтрощённый 
 троюродныетрою'родные (м. р.), трою'родныя (ж. р. и ср. р.) 
 троякиетроя'кіе (м. р.), троя'кія (ж. р. и ср. р.) 
 троякийтроя'кій, троя'каго 
 троякоетроя'кое, троя'каго 
 трубатруба', на трубѣ' 
 трубачтруба'чъ, о трубачѣ', трубаче'й 
 ТрубецкойТрубецко'й 
 трубкатру'бка, въ тру'бкѣ 
 трубковёрттрубковёртъ 
 ТрубчевскТрубче'вскъ 
 труверытруве'ры (францу'зскіе трубаду'ры XII-XIII вѣко'въ) 
 трудтрудъ, о трудѣ', въ труда'хъ 
 труднеетруднѣ'е, труднѣ'йшій 
 труднейшийтруднѣ'йшій, труднѣ'йшаго 
 трудноготру'днаго 
 трудноетру'дное 
 трудностейтру'дностей 
 трудныетру'дные (м. р.), тру'дныя (ж. р. и ср. р.) 
 трудныйтру'дный, тру'днаго, тру'денъ, труднѣ'е, труднѣ'йшій 
 трудовойтрудово'й, трудово'го, трудово'е 
 трудовыетрудовы'е (м. р.), трудовы'я (ж. р. и ср. р.), трудовы'я бу'дни 
 трудоёмкостьтрудоёмкость 
 трудолюбиетрудолю'біе 
 трудящегосятрудя'щагося 
 трудящиесятрудя'щіеся (м. р.), трудя'щіяся (ж. р. и ср. р.) 
 трудящийсятрудя'щійся 
 тружениктру'женикъ, о тру'женикѣ 
 труженицатру'женица, о тру'женицѣ 
 труженическийтру'женическій 
 трупосожжениетрупосожже'ніе 
 труппатру'ппа, въ тру'ппѣ 
 трутеньтру'тень, тру'тнемъ, о тру'тнѣ 
 трущобатрущо'ба, въ трущо'бѣ 
 трюкачествотрюка'чество 
 трюмтрю'мъ, въ трю'мѣ 
 трюфельтрю'фель, трю'фелемъ 
 тряпьётряпьё, въ тряпьѣ' 
 трясённыйтрясённый 
 трясёттрясётъ (не трисётъ!) 
 трясётсятрясётся 
 тряскийтря'скій 
 тряханёмтряханёмъ 
ту туалеттуале'тъ (столъ съ зе'ркаломъ, принадле'жность же'нскаго будуа'ра; да'мскій наря'дъ; убо'рная), въ туале'тѣ^
 ТуапсеТуапсе' 
 туарегитуаре'ги 
 туберкулинтуберкули'нъ 
 туберкулёзтуберкулёзъ 
 туберозатуберо'за 
 туерту'еръ, ту'эръ (букси'рный парохо'дъ, захва'тывающій при своёмъ движе'ніи ко'льца проло'женной по дну рѣки' цѣпи') 
 тужету'же затяну'ть 
 ту жету же са'мую 
 тужитету'жите, не тужи'те 
 тужьтесьту'жьтесь, ту'житесь 
 туземецтузе'мецъ, тузе'мцемъ, о тузе'мцѣ 
 туловищету'ловище 
 тульёйтульёй 
 тульскиету'льскіе (м. р.), ту'льскія (ж. р. и ср. р.) 
 тульскийту'льскій, ту'льское, ту'льскаго 
 тумантума'нъ, въ тума'нѣ 
 туманноетума'нное, тума'нный, тума'ннаго 
 туманныетума'нные (м. р.), тума'нныя (ж. р. и ср. р.) 
 тунецтуне'цъ, о тунцѣ' 
 тунеядецтунея'децъ, о тунея'дцѣ, тунея'дцемъ 
 туннельтунне'ль, тонне'ль, въ тонне'лѣ 
 тупеетупѣ'е 
 тупееттупѣ'етъ, тупѣ'ете 
 тупейтупе'й (взби'тый хохо'лъ, накла'дка изъ воло'съ въ мо'дѣ XVIII вѣ'ка), тупе'йный худо'жникъ 
 тупейшийтупѣ'йшій, тупѣ'йшаго 
 тупетьтупѣ'ть 
 тупеютупѣ'ю, тупѣ'ютъ 
 тупиктупи'къ, въ тупикѣ'; ту'пикъ (пти'ца), о ту'пикѣ 
 тупиковоетупико'вое, тупико'вый, тупико'ваго 
 тупиковыетупико'вые (м. р.), тупико'выя (ж. р. и ср. р.) 
 тупоетупо'е, тупо'й, тупо'го 
 тупыетупы'е (м. р.), тупы'я (ж. р. и ср. р.) 
 ТургеневТурге'невъ 
 ТурекТу'рекъ 
 турельтуре'ль 
 ТуреньТуре'нь 
 турецкийтуре'цкій, туре'цкаго 
 турецкиетуре'цкіе (м. р.), туре'цкія (ж. р. и ср. р.) 
 туркату'рка, въ ту'ркѣ 
 ТуркестанТуркеста'нъ 
 ТуркменияТуркме'нія 
 турнетурне' 
 турнепстурне'псъ 
 ТурнефорТурнефо'ръ 
 турнёшьтурнёшь, турнёте 
 турникеттурнике'тъ 
 турпутёвкатурпутёвка 
 ТурцияТу'рція 
 тусклоету'склое, ту'склый, ту'склаго 
 тусклыету'склые (м. р.), ту'склыя (ж. р. и ср. р.) 
 тускнетьтускнѣ'ть 
 тустептустэ'пъ 
 ТутаевТута'евъ, въ Тута'евѣ 
 тут жетутъ же 
 тут-тоту'тъ-то 
 тутошнийту'тошній, ту'тошняго 
 туфельту'фель 
 туфелькату'фелька, о ту'фелькѣ 
 туфельныйту'фельный цехъ 
 туфлишкитуфли'шки, туфли'шекъ 
 туфляту'фля, ту'фли, ту'фель 
 тухнетту'хнетъ 
 тучату'ча, въ ту'чѣ, ту'чей 
 тушту'шъ (му'зыка), но ту'шь (кра'ска) 
 тушетуше' (прикоснове'ніе, осо'бенно къ кла'вишамъ фортепіа'но) 
 тушёванныйтушёванный 
 тушеватьтушева'ть (налага'ть тѣ'ни на рису'нокъ) 
 тушеватьсятушева'ться 
 тушениетуше'ніе 
 тушёнкатушёнка (тушо'нка — э'то ма'ленькая ту'ша :) 
 тушёноетушёное 
 тушёныйтушёный 
 тушитету'шите и туши'те! 
 тушьту'шь (кра'ска), но ту'шъ (му'зыка) 
тщ тщаниетща'ніе (усе'рдіе, стара'ніе), тща'ніемъ^
 тщательныетща'тельные (м. р.), тща'тельныя (ж. р. и ср. р.) 
 тщательныйтща'тельный, тща'тельное, тща'тельнаго 
 тщедушиетщеду'шіе, щеду'шіе 
 тщедушныйтщеду'шный, щеду'шный 
 тщеславентщесла'венъ 
 тщеславиетщесла'віе 
 тщеславноетщесла'вное, тщесла'вный, тщесла'внаго 
 тщеславныетщесла'вные (м. р.), тщесла'вныя (ж. р. и ср. р.) 
 тщетатщета', тще'тность 
 тщетентще'тенъ, тще'тное 
 тщетнотще'тно, тще'тны, тще'тна 
 тщетноетще'тное, тще'тенъ 
 тщетностьтще'тность, тщета' 
 тщетныетще'тные (м. р.), тще'тныя (ж. р. и ср. р.) 
 тщетныйтще'тный, тще'тное, тще'тнаго, тще'тенъ (безполе'зный, безпло'дный, напра'сный) 
ть ТьерТье'ръ^
 ТьерриТьерри' 
 тьфутфу (междометіе) 
ты тыквенныйты'квенный^
 тысяцкийты'сяцкій 
 тысячты'сячъ (не ты'сячь!) 
 тысячаты'сяча, тв. п. ед. ч. ты'сячею и ты'сячью 
 тысячевёрстныйтысячевёрстный 
 тысячелетиетысячелѣ'тіе, во второ'мъ тысячелѣ'тіи, тысячелѣ'тіями 
 тысячелетнеетысячелѣ'тнее 
 тысячелетниетысячелѣ'тніе (м. р.), тысячелѣ'тнія (ж. р. и ср. р.) 
 тысячелетнийтысячелѣ'тній, тысячелѣ'тняго 
 тысячелистниктысячели'стникъ 
 тысяченожкатысячено'жка 
 тысячерублёвыйтысячерублёвый 
 тысячныеты'сячные (м. р.), ты'сячныя (ж. р. и ср. р. — ты'сячныя до'ли гра'дуса) 
 тычетты'четъ, ты'чете 
ть тьматьма' и тма', тми'ть, во тьмѣ^
 тьма тёмтьма тёмъ (мно'жество) 
 тьма-тьмущаятьма тьму'щая и тма тму'щая 
тю тюбетейкатюбете'йка (тата'рская ермо'лка)^
 ТюбингенТю'бингенъ 
 тюлевыйтю'левый 
 тюленёноктюленёнокъ 
 тюленьтюле'нь, тюле'ней, тюле'немъ, о тюле'нѣ 
 ТюменьТюме'нь 
 тюремныетюре'мные (м. р.), тюре'мныя (ж. р. и ср. р.) 
 тюремныйтюре'мный, тюре'мное, тюре'мнаго 
 тюремщиктюре'мщикъ, о тюре'мщикѣ 
 ТюреннТюре'ннъ 
 тюриктю'рикъ, тю'ричекъ (свёрнутый изъ бума'ги мѣшо'чекъ, имѣ'ющій фо'рму кони'ческаго колпачка' для прода'жи ме'лкаго дешёваго това'ра) 
 ТюрингенскийТюринге'нскій (лѣ'съ) 
 тюркскийтю'ркскій 
 тюрьматюрьма', въ тюрьмѣ' 
 ТютчевТю'тчевъ 
 тюфяктюфя'къ (посте'льная принадле'жность, отлича'ющаяся отъ пери'ны тѣмъ, что она набива'ется во'лосомъ, ше'рстью, моча'лой; лѣнтя'й, нело'вкій и нерѣши'тельный человѣ'къ) 
тя тяглыетя'глые лю'ди (крестья'не и поса'дскіе, сидѣ'вшіе на землѣ', обло'женной сбо'рами въ по'льзу госуда'рства, тяну'вшіе тя'гло)^
 тягатя'га, на тя'гѣ 
 тяговыетя'говые (м. р.), тя'говыя (ж. р. и ср. р.) 
 тяготениетяготѣ'ніе (си'ла притяже'нія, ока'зываемая небе'сными тѣла'ми другъ на дру'га) 
 тяготетьтяготѣ'ть, тяготѣ'етъ, тяготѣ'ете 
 тяготитесьтяготи'тесь 
 тягучетягу'че 
 тягучеетягу'чее 
 тягучестьтягу'честь 
 тяжебныйтя'жебный (тя'жба) 
 тяжелатяжела' 
 тяжелеетяжелѣ'е 
 тяжёленькийтяжёленькій 
 тяжелееттяжелѣ'етъ 
 тяжелейшеетяжелѣ'йшее, тяжелѣ'йшаго 
 тяжелейшиетяжелѣ'йшіе (м. р.), тяжелѣ'йшія (ж. р. и ср. р.) 
 тяжелейшийтяжелѣ'йшій 
 тяжелетьтяжелѣ'ть 
 тяжелёхонькийтяжелёхонькій, тяжелёшенькій 
 тяжелотяжело', тяжелѣ'е, тяже'лѣ и тяже'ле 
 тяжёлоетяжёлое, тяжёлаго 
 тяжеловестяжеловѣ'съ 
 тяжеловооружённыйтяжеловооружённый 
 тяжёлоготяжёлаго 
 тяжелогружёныйтяжелогружёный 
 тяжёлыетяжёлые (м. р.), тяжёлыя (ж. р. и ср. р.) 
 тяжёлыйтяжёлый, тяжёлая, тяжёлаго 
 тяжестьтя'жесть (притяже'ніе землёю тѣлъ, находя'щихся на ея' пове'рхности) 
 тяжкиетя'жкіе (м. р.), тя'жкія (ж. р. и ср. р.) 
 тяжкийтя'жкій, тя'жкаго, тя'жкихъ 
 тяжкоготя'жкаго 
 тяжкоетя'жкое, тя'жкаго 
 тянеття'нетъ, тя'нетъ-потя'нетъ, тя'нете 
 тянетсятя'нется, тя'нетесь 
 тянущеетя'нущее, тя'нущій, тя'нущаго 
 тянущеесятя'нущееся, тя'нущійся, тя'нущагося 
 тянущиетя'нущіе (м. р.), тя'нущія (ж. р. и ср. р.) 
 тянущиесятя'нущіеся (м. р.), тя'нущіяся (ж. р. и ср. р.) 
 тятенькатя'тенька, къ тя'тенькѣ 
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
 31 кстати. Посмотрѣть всѣ!1. Пользоваться поискомъ гораздо удобнѣе, чѣмъ смотрѣть слова по буквамъ. Ротмистръ Ясенъ-Пень гарантируетъ это! 
 Перейти въ начало словаря.
0.11(0.29)0.40

ОПРОС!

Для чего вам словарь дореволюционной орфографии?
Сам не знаю, случайно зашёл, дай думаю, тыцну на пимпочку, чтобы не зазря...

Да вот, распальцованные заказчики просят побольше ятей в слово "Банкъ" понаставить.     

Я работаю с текстами в дореволюционной орфографии, нужно проверять.

Я перевожу тексты в дореволюционную орфографию, трындец полный!

Люблю, знаете-ли, иногда отжечь-съ где-нибудь въ камментахъ...

Другое, глубоко личное.

 
©1996-2024 cms4site group. All rights reserved
Движок cms4site™
МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ЧРЕЗМЕРНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТОМ МОЖЕТ НАНЕСТИ ВРЕД ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!